Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Dosdoğru Yol

I Çevrimdışı

islami bilgiler

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
بســـم الله الرحمن الرحيم


Dosdoğru Yol


Bilmek gerekir ki “Sırat-ı Müstakim (Dosdoğru Yol)'in” bazı inançlar ve tercihler gibi kalbde beliren içe dönük (batınî) özellikleri olduğu gibi bir takım sözler, davranışlar ve ibadetler gibi dışa dönük (zahiri) göstergeleri vardır.

Ayrıca bu yolun beslenme, giyim, evlenme, barınma, biraraya gelme, ayrılma, yolculuk, ikamet, ata binme ve benzeri gibi gündelik hayat olaylarını içeren gelenek ve adet biçiminde göstergeleri vardır.

Bu içe dönük ve dışa dönük göstergeler biribirin den kopuk değildir, tersine aralarında kesinlikl e bağlantı ve uyum vardır.

Şöyle ki, bu göstergelerin sonucu olarak kalbde beliren duygu ve heyecan dışa dönük belirtile r doğurduğu gibi, dışa dönük davranışlar bütünü de kalbde belirli duygu ve heyecanla r meydana getirir.

Cenab-ı Allah (c.c.) kulu ve elçisi olan Hz. Muhammedi (salât ve selâm üzerine olsun) koyduğu bir yol (sünnet) bir yaşama tarzı ile birlikte gönderdi. Bu yol O'nun tarafından konmuş bir düzen, bir yaşama tarzıdır. Bu yolun başlıca özelliklerinden biri, gerek “gazaba uğramışlar” ın ve gerekse “sapıtmışlar” ın yaşama biçimlerine ters düşen, onlarla bağdaşmayan davranış ve sözleri içermesidir.

Buna bağlı olarak Cenab-ı Allah, dışa dönük gidişatta ve görüntüde de bu iki guruba benzemez olmayı emretmiştir. Her ne kadar sıradan halkın çoğunluğu dış görünüşteki benzerliğin zararlarını kavrayama z ise de, bu prensip vardır ve başlıca gerekçeleri şunlardır:

1 - Dışa dönük gidişatta ve görünümdeki ortaklık, ortaklar arasında zamanla ahlâk ve davranış uyuşumuna yol açacak bir benzerlik ve uyum meydana getirir. Gündelik hayatta bunun örneklerine sık sık rastlanır. Meselâ ilim adamlarının özel kılığına giren onlar gibi giyinen bir kimsenin içinde zamanla bu zümreye katıldığı gibi bir duygu uyanır. Yine meselâ askeri üniforma giyen kimsenin huy ve karakteri yavaş yavaş askerleri n huy ve karakterl erine benzemeye başlar. Tabii ki, eğer adamın böyle bir eğilim göstermesini önleyen bir sebep yoksa bu böyle olur.

2 - Dışa dönük gidişatta ve görüntüdeki ayrılık ve aykırılık yahudi ve hristiyan larla müslümanlar arasında kesin bir farklılığa ve bağdaşmazlığa yol açar.

Bu farklılık ve bağdaşmazlık sayesinde müslüman, Allah'ın gazabına uğratan gerekçelerle sapıklık sebepleri nden uzak kalacağı gibi, Allah'ın hidayet ve hoşnutluğunu kazananla kaynaşır ve bunların sonucu olarak Allah'ın kendi kurtulmuş askerleri ile hüsrana uğramaya mahkûm düşmanları arasında asla olmamasını emrettiği ilişki ve bağlılığın tamamen kesilmesi gerçekleşmiş olur.

Kalb ne derece diri olur ve İslâmiyeti ne oranda gerçek anlamı ile tanırsa yahudi ve hristiyan lara karşı beslediği ayrılık ve farklılık duygusu gerek içe ve gerekse dışa dönük olarak daha güçlü ve bazı müslümanlara bulaşmış huyları ile kendi arasına koyduğu mesafe daha uzak olur.

Tabii ki, ben burada sırf çevreyi taklit etmekten kaynaklan an kuru bir inanca dayalı müslümanlığı ve onun getireceği iğreti içe dönük ve dışa dönük özelliklere bürünmüş olmayı kasdetmiy orum.

3 - Bu iki kesimin dışa dönük gidişattaki ortakları görünüm benzerliğine yol açar. Bunun sonucu olarak da hidayete ermiş ve Allah'ın hoşnutluğuna mazhar olmuşlar zümresi ile “gazaba uğramışlar” ve “sapıtmışlar” zümreleri arasındaki zahirî farklılık ortadan kalkar. Tabii bu prensibin daha başka gerekçeleri ve hikmetler i de vardır.

Bütün bu söylediklerimiz söz konusu dışa dönük gidişatın aslında kesinlikl e mubah olduğu, yahudi ve hristiyan lara benzemeni n dışında hiç bir sakınca taşımadığı durumlar içindir.

“Eğer söz konusu gidişat unsuru onların kâfir olmalarına yol açan özelliklerinden biri ise, o zaman kâfirliğin bir unsuru ile karşı karşıyayız demektir. Böyle bir şeyde onlarla ortak olmak, onların kâfirlik ve isyanlarına belli bir oranda katılmak demek olur. Bu prensibi hiç bir zaman akıldan çıkarmamak gerekir.”

Doğruyu sadece Allah bilir.
 

Benzer konular

Üst Ana Sayfa Alt