Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Çözüldü Abdesti Bozan Kan ve Kadının Dokunması Hadisesi

Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
"... yahud kadınlara dokunmuşsan..." (Nisa: 4/43)

1- Abdullah b. Abbas, Ali, Katade ve Hasan-ı Basri'den nakledilen bir görüşe göre burada zikredilen "Kadınlara dokunmak"dan maksad, kadınlarla cinsi munâsebette bulunmaktır. Bu görüşte olanlara göre âyet-i kerimede, kadınlarla cinsi munasebette bulunan kimsenin su bulamaması halinde teyemmum etmesi emredilmektedir.

İkrime diyor ki: "Said b. Cubeyr, Ata b.Ebi Rebah ve Ubeyd b. Umeyr bu âyette zikredilen "Dokunmak"tan neyin kastedildiği hususunda ihtilaf ettiler. Sâid b. Cubeyr ve Ata, buradaki "Dokunmak"tan maksadın, kadınlara cinsi munâsebete varmayacak derecede dokunmak olduğunu söylemişler, Ubeyd ise burada ifade edilen "Dokunmak"dan maksadın, cinsi munâsebette bulunmak olduğunu söylemiştir. Onlar bu meseleyi tartışırken, Abdullah b. Abbas çıkıp gelmiş meseleyi ona sormuşlar o da şu cevabı vermiştir:
"Arab olmayan iki kişi hata etmişler, Arab olan kişi ise isabet etmiştir. Buradaki dokunmak'dan maksad, cinsi munasebette bulunmaktır. Fakat Allah teala, örtülü ve nezih bir şekilde ifadede bulunmuştur.

2- Abdullah b. Mes'ud, Ubeyde es-Selmani, Abdullah b. Ömer, Âmir eş-Şâbi, İbrahim en-Nehai, Hakem, Hammad ve Ebu Ubeydeden nakledilen ikinci bir görüşe göre bu âyette zikredilen dokunmak'dan maksad, erkeğin, kadının vücuduna eli veya herhangi bir azası ile dokunmasıdır. Cinsi munâsebette bulunmak değildir.
Bunlara göre kadının vücudundan herhangi bir yere çıplak olarak eliyle dokunan veya onu öpen erkeğin abdesti bozulur. O erkeğin yeniden abdest alması gerekir.

Taberi diyor ki: "Bu iki görüşten tercihe şayan olan görüş, bu âyette zikredilen "Dokunmak"dan maksadın, cinsi munâsebette bulunmak olduğunu söyleyen görüştür. Cinsi munâsebetin dışındaki diğer dokunmalar değildir. Zira bu hususta Rasulullah'ın, hanımlarından bazılarını öptükten sonra abdest almadan namaz kıldığına dair sahih haberler zikredilmiştir.

553- Ebu Davud, Cabir bin Abdullah (r.anh)'dan rivayet etmiştir: (Ebu Davud (1150) Kitabu't-Tahare, 79-Kandan dolayı abdest alma babı. Bu hadisi İbni Huzeyme, Hakim ve İbni Hibban sahih görmüştür)

"Rasulullah (a.s) ile birlikte çıktık. Bir adam muşriklerden bir adamın karısına sövdü. Bunun üzerine adam:
"Muhammed'in ashabından birinin kanını akıtmadan durmayacağım" diye yemin etti. Adam çıkıp Rasulullah (s.a.v.)'ın izini tâkib etmeye başladı.
-Zatu'r Rik'a Gazvesi dönüşünde - İslam ordusu bir vadide mola verdi. Ordu, gece bu vadide konaklayacaktır.
Rasulullah (s.a.v.) bir yere konaklayıp: "Bizi kim gözetler?" diye sordu.
Muhacirlerden Ammar b. Yasir, Ensardan ise Abbad b. Bişr ayağa kalkar ve nöbet görevini üstlenirler.
Ensardan Abbad b. Bişr : "Gediğin ağzını beklemek gerekir" dedi.
Bu iki adam gediğin ağzına gidince muhacirlerden Ammar b. Yasir uzanıp yattı, ensardan olan Abbad b. Bişr de namaza durdu.
(İz tâkib eden) adam geldi. Karşısındaki kişiyi görünce onun topluluğun nöbetçisi olduğunu anladı. Ona bir ok attı. Bu (oku)nu sapladı. (Ensarî) onu çıkardı.
Adam bu Şekilde üç ok attı. Sonra (Ensarî) Abbad b. Bişr ruku ve secdeye vardı. Daha sonra arkadaşını uyandırdı.
(Karşıki adam) ötekilerin kendisini fark ettiklerini anlayınca kaçtı.
Muhacirlerden Ammar b. Yasir, ensardan olan Abbad b. Bişr'i öyle kanlar içinde olduğunu görünce: "SubhanAllah! Adam ilk oku attığında beni neden uyandırmadın?" dedi.
Abbad şöyle cevab verir: “Kehf sûresini okuyordum. O kadar güzeldi ki yarıda bırakmak istemedim. Rasûlullah’ın verdiği nöbet görevini yerine getiremeyeceğimden korkmasaydım, okumaya devam ederdim.”
(Buharî bunu tâlîkan zikretmiştir, ayrıca Ebu Dâvud ve İbni Huzey de rivayet etmişlerdir; İbn Hişam, C. III, Sf: 219; Vakidî, 397 ; Said Havva, El Esas Fi’s Sunne, Hadislerle İbadet Ansiklopedisi, Hikmet Neşriyat: 2/16-18)

Bir Açıklama

Hanefiler şöyle söylemişlerdir
:
"Kan, kusmuk ve irin; hakkında temizleme hükmünün geçerli olduğu yere aktığı taktirde abdesti bozar. Hakkında temizleme (tâhir) hükmünün geçerli olduğu yer ise bedenin dışı yani cildidir."

Hanbeliler şöyle söylemişlerdir:
"Eğer kan çok olursa abdesti bozar, az ise bozulmaz. Çokluğunun tesbiti ise her kişinin kendi değerlendirmesine göredir."

Malikiler ve Şafiiler ise şöyle söylemişlerdir:
"Abdest, kan ve benzeri şeylerden dolayı bozulmaz."
Bunların hepsinin kendilerine göre delilleri bulunmaktadır. Bütün bu mezheblerin mensubları, konuyla ilgili olarak vârid olan nassları kendi mezheblerinin görüşleri doğrultusunda izah etmişlerdir. Mesela kanın abdesti bozduğuna hükmedenler açısından Ömer (r.anh)'in durumu bir zaruretti. Yukarıdaki rivayette sözü edilen sahabinin yaptığı hareket ise kendi içtihadına dayanıyordu.
Delil olarak : Enes (r.anh) riVâyet ettiği şu hadis-i şeriftir:
"Resulullah (a.s.) kan aldırdı ve abdest almaksızın namaz kıldı. Kan aldırdığı yerleri yıkamanın ötesinde bir şey yapmadı,"
(Dârakutnî ve Beyhaki rivayet etmişlerdir, zayıftır. Zeylâi, Neylut-Evtâr, I, 189)
Hanefi'ler aynı zamanda bu (sonuncu) hadisi zayıf görmüşlerdir.

Ayrıca yukarıda zikredilen Abbâd b. Beşr'in hadisini de delil gösterirler:
"Kendisine namaz kılarken bir ok isabet ettiği hâlde namazını kılmaya devam etmiştir"
(Buharî bunu tâlîkan zikretmiştir, ayrıca Ebu Dâvud ve İbni Huzey de rivayet etmişlerdir; İbn Hişam, C. III, Sf: 219; Vakidî, 397 ; Said Havva, El Esas Fi’s Sunne, Hadislerle İbadet Ansiklopedisi, Hikmet Neşriyat: 2/16-18)
Peygamber (a.s.)'ı böyle büyük bir olaydan haberdar olmaması ise uzak bir ihtimaldir ve (eğer öyle olsa idi.) Peygamberin ona namazının batıl olduğunu bildirdiği de bize nakledilmiş olurdu.


***

Dokunma :

Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor:
Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) kadınlarından birini öptü, sonra dönüp namaza gitti, abdest tazelemedi.”
Urve rahimehullah der ki: “Kendisine: “Bu sizden başka hanımı olmamalı!” dedim, Aişe gülmekle cevab verdi.”
(Tirmizi (1/133) Ebvabu't-Tahare. 63-Öpmekten dolayı abdest almayı bırakma (bundan dolayı abdest almanın gerekmediği) hakkında gelen rivayetler babı K.S. 3668, C. 10, Sf: 461 Akçağ, alıntıları: Ebû Dâvud, Tahâret 121,(1,104); İbnu Mâce, Tahâret 69,(502). )

Diğer bir rivayette Aişe şöyle demiştir:
"Rasulullah, hanımlarından birini öptü sonra çıkıp namaza gitti ve abdest de almadı."
(Ebu Davud (1/45) Kitabu't-Tahare, 69-Öpmekten dolayı abdest alma babı)

Zeyneb eş-Sehmiye, Aişe'nin, şunları söylediğini rivayet etmiştir.
"Rasulullah abdest alırdı. Sonra öperdi ve namaz kılardı. Abdest de almazdı. Bunu bana yaptığı da olmuştu.
(Nesai, (1(104) 1-Kitabu't-Tahare, 121-Öpmekten dolayı abdest almayı bırakma babı. Bu hadis hasendir)

Hanefiler şöyle söylemişlerdir :
"İleri derecede dokunma (fahiş mubaşeret) olmadan kadına dokunmaktan dolayı abdest bozulmaz. Bu ise kadının ve erkeğin cinsel organlarının sünnet yerlerini geçmeksizin bütünüyle birbirine dokunmasıdır. Çünkü sünnet yerlerinin birbirine dokunması durumunda gusül gerekir"

Malikiler ise:
"Buluğ çağına ermiş abdestli birinin, abdesti normalde kendisinden lezzet duyabilecek birine şehvet ve lezzet duyarak dokunmakla bozulur."
Onlara göre ağızla öpmekle de abdest bozulur. Ancak ağızla olmayan dokunma eğer şehvetle olursa abdesti bozar.

Bu konuda Hanbelilerin yaygın olan görüşleri ise şöyledir:
"Eğer kendisine dokunulan kişi normalde kendinden şehvet duyulacak biriyse, arada engel bulunmaksızın kadınlara dokunmakla abdest bozulur. Ancak küçük erkek ve kız çocuk bu hükme girmez."

Şafiiler de şöyle söylemişlerdir:
"Erkeğin mahrami olmayan yabancı bir kadına arada engel bulunmaksızın dokunmasıyla abdesti bozulur. Kadın ölü yahud çok yaşlı veya dokunan erkek yaşı ilerlemiş biri olsa da aynı şekilde dokunmak kasıtlı olmasa da bu sebebden dolayı abdesti bozulur. Ancak saça, dişe ve tırnağa dokunmak abdesti bozmaz. Normal zevk sahiblerinin (zevk sapmasına düşmüş olmayanların) kendilerinden şehvet duymayacakları küçük erkek veya kız çocuğa dokunması ile de abdest bozulmaz."


İlgili konu:


Kan Necis midir?
https://www.islam-tr.org/konu/kan-necis-midir.24503/
 
Üst Ana Sayfa Alt