Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Ümit sadece Allah (c.c)'tandır

I Çevrimdışı

islami bilgiler

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
بســـم الله الرحمن الرحيم


Ümit sadece Allah (c.c)'tandır


Bundan dolayı kula yakışan yalnızca Allah'a, umut bağlaması ve Allah'ın kendisine herhangi bir haksızlık edeceğinden korkmamasıdır. Çünkü yukarıda örnek verilen âyetlerde de görüldüğü gibi Allah kesinlikl e insanlara hiçbir haksızlık yapmaz fakat insanlar kendileri ne zulmederl er. Belki insan günahı yüzünden Allah'ın kendisini cezalandırmasından korkar.

Bu hakikat Hz. Ali'den nakledile n şu sözdür, o şöyle demişti:

"Kul kesinlikl e Rabbinden başka hiç kimseden bir şey ummasın; kendi günahından başka da hiçbir şeyden korkmasın"

Merfu' bir hadiste Rasûlullah'ın bir hastanın yanına girip ona şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Rasûlullah (sallallah u aleyhi ve sellem) hastaya:

"Kendini nasıl buluyorsu n?" diye sormuş. Hasta şu cevabı vermiş:

"Çareyi, şifayı yalnızca Allah'tan diliyorum ve günahlarımdan korkuyoru m."

Bunun üzerine Rasûlullah (sallallah u aleyhi ve sellem):

"Bu iki endişe bir kulun yüreğinde bir arada bulunmaz; ancak Allah (c.c.) o kimseyi korktuğundan emin, umduğuna nail eder." (Tirmizî İbn Mâce, Ebû Ya'lâ ve Beyhâkî, Şu'abul İman, 12. şube)

Umudun mahlûka, beşerî bir güce ve eyleme değil yalnızca Allah'a bağlanması gerekir. Çünkü: Allah'tan başkasına ümit bağlamak şirk (Allah'a eş koşmak)tır.

Allah umulanın karşılanması için birçok nedenler yaratsa da sebep tek başına bağımsız olarak bir işe yaramaz; ancak mutlaka bir yardımcı ve onun işlevselliğini engelleye n geçici engelleri n giderilme si gerekir. Bu ise ancak Allah'ın dilemesi (meşîet) ile gerçekleşir.

Bu nedenle şöyle denilmiştir:

- Nedenlere yönelmek (her şeyi sebeplere bağlamak) tevhid noktasında şirktir.

- Oysa sebepleri n arzu edilene vesile olduklarını kabul etmemek düşüncede / akılda eksiklikt ir (akla halel getirir.);

- Sebepleri tamamen ortadan kaldırıp ve onlardan yüz çevirmek de şeriatta kınanmıştır. (şer'î ahkâma halel getirmekt ir. )

Bundan dolayı yüce Allah şöyle buyurmuştur:

"O halde işlerinden boşaldığın zaman ibâdetle uğraş ve yorul."

"Ve Rabbine rağbet et." (İnşirah, 94/7-8)

Âyette rağbetin yalnızca O'na olması emredilme ktedir. Diğer bir âyette, tevekkülle ilgili şöyle buyurulmuştur:

"Eğer inanıyorsanız yalnızca Allah'a dayanın, güvenin." (Mâide, 5/22)

Gerçekte kalp bir şey ummadığı kimseye dayanıp güvenmez. Her kim gücüne, ameline, ilmine, durumuna, dostuna,yakınına, şeyhine, idarecisi ne ya da malına, Allah'ı dikkate almadan güvenir, ümit bağlarsa, bu nedenden ötürü burada bir güvenme, bir dayanma (tevekkül) söz konusudur .

Bir kimse yaratıklardan bir şey umar ya da ona dayanıp güvenirse, bu zannından dolayı ziyana uğrar ve en kötüsü müşrik (Allah'a ortak koşanlardan) olur.

Örneği şu âyette verilmiştir:

"Kim Allah'a ortak koşarsa o, sanki gökten düşmüş de kendisini kuş kapıyor veya rüzgâr onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir." (Hac, 22/31)

Müşrikler mahlûklardan korkarlar, onlara umut bağlarlar. Bu yüzden o kimsenin kalbinde bir korku bir panik meydana gelir. Şu âyet buna örnektir.

"Allah'ın, kendileri ne hiçbir güç, haklarında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştuklarından dolayı,kâfirlerin kalplerin e korku salacağız." (Al-i İmrân, 3/151)

Kişi şirkten tam olarak arındığı zaman gerçek güvene kavuşur. Bu konuda yüce Allah şöyle buyuruyor:

"İnananlar ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar... İşte gerçek güven onlar içindir ve doğru yolu bulanlar da onlardır." (En'âm, 6/82)

Rasûlullah (sallallah u aleyhi ve sellem) âyette geçen "zulüm" kavramını "şirk" ile açıklamıştır.

Nitekim İbn Mes'ûd, bu âyet indiğinde, sahabenin Allah Resûlü'ne (sallallah u aleyhi ve sellem) şu soruyu sorduklarını naklediyo r:

"Ey Allah'ın elçisi! Hangimiz kendine zulmetmiy or ki? Rasûlullah (sallallah u aleyhi ve sellem) şu cevabı vermiş:

"Bu âyette kullanılan zulüm kelimesiy le anlatılmak istenen şirktir. Salih kul (Hz. Lokman)'un şu sözünü duymadınız mı?:

Kuşkusuz şirk büyük bir zulümdür."

(Buhârî, Enbiya b. C. IV, s. 112-137; Müslim, İman babı c. 1, s. 114, H, No 124; Ahmed, Müsned, c. 1, s. 378-424-444)

Diğer örnekleri de şöyle sıralayalım:

"İnsanlardan kimi, Allah'tan başka ortaklar edinir, Allah'ı sever gibi onları severler. İnananlar ise en çok Allah'ı severler. Zalimler azabı gördükleri zaman, bütün gücün Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çetin olduğunu anlayacak larını keşke bilselerd i ?"

"İşte tâbi olunanlar kendileri ne tâbi olanlarda n uzak durdular; azabı gördüler aralarındaki bütün bağlar kesildi."

"Uyanlar şöyle dediler: "Âh keşke bir daha dünyaya dönmemiz mümkün olsaydı, şimdi onların bizden uzak durduğu gibi biz de onlardan uzak dursaydık. Böylece Allah, onlara işledikleri bütün fiilleri hasret olarak gösterecektir. Ve onlar ateşten çıkacak değillerdir." (Bakara, 2/165-167)

"De ki: O'ndan başka ilah olduğunu sandığınız şeyleri çağırın, onlar ne sizden sıkıntıyı kaldırabilirler, ne de onu başka bir şeye çevirebilirler."

"O yalvardıkları da, onların Allah'a en yakın olanları da Rab'lerine yaklaşmak için vesile ararlar; O'nun merhameti ni umarlar, azabından korkarlar . Çünkü Rabb'inin azabı, cidden korkunçtur." (İsrâ, 17/56-57)

Bu yüzden Allah nedenleri zikredere k vesileler e itimad edilmemes ini, Allah'tan başka bir kimseden bir şey umulmamasını emrediyor:

Allah, melekleri n indirilme siyle ilgili olarak da şöyle buyuruyor:

"Allah bunu ancak sizi sevindire n müjde olsun, kalbiniz yatışıp güven ve huzura kavuşasınız diye yapmıştır. (Bedir savaşı sırasında melekleri indirmiştir.) Yardım, yalnız Allah katındandır. Allah aziz ve hakimdir." (Al-i İmrân, 3/126)

Diğer bir âyette şöyle buyurulma ktadır:

"Eğer Allah size yardım ederse size galip gelecek, sizi yenilgiye uğratacak hiçbir güç yoktur. Ve eğer sizi yüzüstü bırakırsa, O'ndan sonra artık size yardım edecek kim var? Mü'minler yalnızca Allah'a dayansınlar." (Âl-i İmrân, 3/160)
 

Benzer konular

Üst Ana Sayfa Alt