İlmi Konu Receb Ayındaki İbadetler Hakkındaki Hadislerin Sıhhati

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
RECEB AYINDAKİ İBADETLER HAKKINDAKİ HADİSLERİN SIHHATİ


Kur’an-ı Kerim’de Receb ayı hakkında "...bunlardan dördü hurmetli aylardandır... “(Tevbe: 36)
Bu aylar da: Raceb, Zilkâde, Zilhicce ve Muharram aylarıdır. Raceb ayının faziletine dair herhangi özel bir hadis rivayet edilmemiştir. Receb ayı haram (içinde savaş açılması yasak) aylardan biridir. Bu ayla ilgili olarak
Zâide b. Ebî Rukâd yoluyla rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
Ziyâd en-Numeyrî, Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiğine göre o şöyle demiştir:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ
Ya Rabb'i, Raceb ve Şâban aylarını hakkımızda mubârak eyle ve bizi Ramadan'a erdir
(İmam Ahmed'in oğlu Abdullah, Zevâidu'l-Musned, hadis no: 2346. Taberânî, el-Mûcemu'l-Evsat, Hadis no: 3939; Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, Hadis no: 3534; Ebu Nuaym el İsfehâni, Hilyetu'l-Evliyâ ve Tabekâru'l-Asfiyâ Beyrut 1405, c: IV, sf: 269; Bezzar, Musned, I, 259) Zâyıf rivâyet diye buyurduğu rivayet edilmiştir.
(Bu hadisi İbn Hacer El-Askalanî, Tebyin El-Aceb Bima vera fi Fazli Receb adlı eserinde anlatmaktadır: sf: 11, 12.

Ziyâd en-Numeyrî zayıftır. Yahya b. Maîn onun zayıf olduğunu belirtmiştir.
Ebu Hâtim Ziyâd en-Numeyrî hakkında "O huccet gösterilemez." demiştir.
İbn-i Hibbân, "Duafâ" adlı kitabında Ziyâd en-Numeyrî'yi zikretmiş ve onun hakkında "Onun huccet gösterilmesi câiz değildir." demiştir. (
Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Türkmânî el-Fârikī ed-Dımaşkī, Mîzânu'l-İ'tidâl fî Naḳdi'r-ricâl , c: 2, sf: 91)


Orada hadisin Bezzar tarafından Musned'inde, El-Taberâni ve Beyhaki tarafından faziletli vakitler bölümlerinde ve Ebu Yusuf el-Kadî'nin Kitab El-Sıyamında, kaydettiklerini söylemektedir. İbn Hacer-El-Askalanide bu hadisin senedinin sağlam olmadığını söylemektedir. Heysemi, Keşi el-Ustaz An Zevaid'il Bezzar, Tahkik: Habib El-Rahman El-Atemi, c. 1, sf: 457, Hadis No: 961)

Duası da sahih bir hadise dayanmamaktadır. Zira bu hadisin senedinde yer alan Zâide b. Ebi’r-Rukâd adlı kişinin İmam Buhari tarafından munkeru’l-hadîs [Munker hadis: Zayıf bir ravinin tek başına rivayet ettiği hadis. Munkeru’l-hadis: Bu tür hadisleri rivayet eden ravi] olduğu ve bu ravinin bir takım hadisçiler tarafından tanınmadığı belirtilmiştir. [Nûruddîn Ali b. Ebi Bekr el-Heysemî, Mecmeau’z-Zevâid ve Menbau’l-Fevâid, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 10 cilt, Beyrut, 1988, c: 2, sf: 165 (Bâb fi’l-Cumua ve fadlihâ)]

Yalnız Peygamberimizin her ay tuttuğu ve tutulmasını tavsiye ettiği Pazartesi ve Perşembe günü oruçları ile eyyâm-ı bîz denilen her ayın 13, 14 ve 15. günleri tutulan oruçlara Receb ayında da devam edilebilir. Bunları yukarıdaki uydurma hadislerle karıştırmamak gerekir. Burada özellikle vurgulanmak istenen husus, diğer aylarda yapılmayıb da sadece bu aya, Receb ayına- mahsus namaz, oruç gibi herhangi bir ibadet bulunmadığıdır.

Aclûnî’nin tabiri ile “bu hadislerin Kûtu’l-Kulûb, İhyâu Ulûmiddîn, Tefsîr-i Sa’lebî gibi (tasavvuf ağırlıklı) kitablarda yer almasına aldanılmasın.” [İsmail b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ ve Muzîlu’l-İlbâs, 3. Baskı, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2 cilt, Beyrut, 1998, c: 2, s: 410]

Aclûnî de bu kaideye değindikten sonra şöyle diyor:
“Her ne kadar İhyâu Ulûmiddîn, Kûtu’l-Kulûb adlı kitabların yazarları (İmam Gazali ve Ebû Talib el-Mekkî) bu hadisleri zikretsede bu konuda ne sünnette ne de hadis imamlarının yanında herhangi bir (sahih hadis) bulunmaktadır. Çünkü sünnet (onların demesiyle değil) ancak Peygamberin sözü, fiili ve takriri ile sabit olur.” [Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, c: 2, s: 417]

Bu uydurma hadislerden bazıları şunlardır:

1. Receb Allah’ın, Şâban benim Ramadan ise ummetimin ayıdır.”

2. Receb’in ilk Cumua gecesinden gafil olmayasınız. Zira o gece, meleklerin “Regâib” ismini verdikleri gecedir.” [İbn Kayyim, el-Menâru’l-Munîf, s: 95, Terc: Muzaffer Can, s: 88-89]


Bunun dışında Receb ayının fazileti ile ilgili olarak Peygamberimizden bize hiç bir sağlam hadis gelmiş değildir. Başka bir deyimle, bu konuda var olduğu ileri sürülen hadislerin tümü asılsız ve yalandır.

"Receb ALLAH'ın ayıdır. Şâban benim ayımdır. Ramadan da tüm ummetin ayıdır. Denildi ki ; ey ALLAH'ın rasulu ! Receb ALLAHın ayıdır sözünün anlamı nedir? dedi ki ; o ay mağfirete mahsus bir aydır."
Sonra uzun bir hadis rivayet etti ve orucu teşvik etti . sonra dedi ki ; Receb'in ilk gecesi gafil olmayınız. O meleklerin Reğaib diye adlandırdığı gecedir. Sonra şöyle dedi ; kim Receb'in ilk perşembesi oruç tutar , sonra akşam ile yatsı arasında (yani Cumua gecesi) oniki rekat namaz kılar ve her rekatta bir kez Fatiha , kadr suresini üç kez , ihlası oniki kez okur sonra her iki rekat arasını bir selamla ayırır ve namazını bitirince bana yetmiş kez selavat getirir , sonra da ; ALLAHım ! Ummi olan Nebi Muhammed'e ve aline salatta bulun, der , sonra secde eder ve secdesinde Subbuhun Kuddusun Rabbu'l Melâiketi ve'r Ruh der ve başını kaldırır yetmiş kez de ; rabbim bağışla ve merhamet et, bildiğin günahlarımı affet. Çünkü sen yüce olansın der ve ikinci secde de birinci secdede söylediği gibi söylerse ve ALLAH'tan ihtiyacını dilerse o ihtiyacı görülür"
" şeklinde rivayet edilen hadis ise munker bir hadistir.


Uydurmadır.

Ravileri bilinmez. Meşhur Reğaib namazı budur !
Hadis hafızlarının hepsi bu hadisin uydurma olduğunu söylemişlerdir. Bu konuda eserler yazdılar. El Hatib'in bu namaz hakkındaki sözünün yanlış olduğunu söylediler.
Onun çağdaşlarından , ona ilk cevab veren İbn Abdu'sSelam'dır. Bu namazın uydurma olduğu el Hatib gibi insanlara gizli kalmaz. Onun bu sözü neden söylediğini ALLAH bilir. Hafızların bu uydurma namaz hakkında uzunca konuşmalarının sebebi el Hatib'in sözüdür. Bu uydurma hadis el Hatib'in onunla onunla uğraşamayacağı kadar önemsizdir.
Bu hadisin uydurma olduğunu , hadis ilminden en küçük ilmi olan dahi anlar.
El Feyruzbadi , el Muhtasar'da ; "O hadisin uydurma olduğu ittifakla kabul edilmiştir" der. Hakeza el Makdisi de aynı şeyi söyler ve bu konuda konuşulması gereken yeterince uzun söz söylenmiştir. Bu hadisi , Rezin İbn Muaviye el Abderi'nin nereden derlediği belli olmayan uydurma haberleri , İslam diyarlarına karıştırarak yazdığı kitaba , bu hadisi koyması müslümanlara yaptığı (açık) hıyanettir.
(İmam Şevkani ; El-Fevaid El-Mecmua Fi'l-Ehadis El-Mevdua -MEVZU HADİSLER, sayfa 250-251 , Medarik yayınları)

Aynı zamanda Receb ayının fazileti hakkında; "Kim bu ayda şu kadar namaz kılarsa onun için şu kadar ecir vardır. Kim de şu kadar istiğfarda bulunursa ALLAH katında onun için şu kadar ecir vardır" gibisinden rivayet edilen diğer hadislere gelince bunların hepsi olduğundan fazla abartma hadislerdir. Hepsi de yalan ve uydurma hadislerdir. Bu hadislerin mevdu olduğunun alametleri olduğundan fazla mubalağaların yapılmasındadır.

Alimler şöyle der: "Küçük bir işe karşılık büyük sevablar vadedildi mi, ya da küçük bir günaha karşılık büyük azab verileceği tehdidi yapıldı mı bu durum, böyle hadislerin uydurma olduğunu gösterir."
Alimlerin bu hadisleri açıklamaları ve insanları bunlardan sakındırmaları gerekir. "Yalan gördüğü bir hadisi rivayet eden bir kimse de yalancılardan biri olur." (Muslim)

Bazan insan rivayet ettiği hadisin mevdu olduğunu bilmez. Aslında bilmek gerekir. Hadislerin kaynaklarını tanımak gerekir. Güvenilir bir çok hadis kitapları var. Özellikle de zayıf ve mevzu hadisleri bildiren kitablar. Bunlardan bazıları şunlardır. "El-Makasit El-Hasene" Sahavi'ye ait. "Temyiz-i'l-tayyib min-el'habisi limâ yedru alâ elsineti'l-n 'Nâsi min'l-Hadisi" İbn Diyb'in "Keşfu'l Hâfâ ve'l ilbâsi fimâ iştehere min-el'ehâdisi alâ el'sinet-i'n-Nâsi" Acûlini'nin.
Daha bir çok hadis kitapları mevcuttur. Bunları hatiplerimize bildirmek gerekir. Hem de iyiden iyiye tanıtmak lazım gelir ki bir daha kaynaksız tek bir hadis dahi rivayet etmesinler.Receb Ayında Oruç Tutmak
Regaib Kandili Dolayısıyla Oruç Tutmak


Önce konuyla ilgili uydurma ve zayıf hadislerin bir kısmını da bu başlık altına zikredelim sonra devamına sahih hadislerle sünneti görelim:

Receb Allah’ın, Şâban benim, Ramadan ise ummetimin ayıdır. Her kim Receb ayında iki gün oruç tutarsa ona iki kat ecir vardır. Bu katlardan her biri(nin büyüklüğü) dünyadaki dağlar kadardır.”
[Muhammed b. Ali eş-Şevkânî, el-Fevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, Tahk: Abdurrahman b. Yahya el-Muallimî el-Yemânî, 2. Baskı, el-Mektebu’l-İslâmî, Beyrut, 1392 h., sf: 100. Bu hadis için ayrıca : Aclûnî, a.g.e., c: 1, sf: 423-424, hadis no: 1358]

Şevkânî, bu hadisin râvîsinin daha sonra “her kim dört gün”, “altı gün”, “yedi gün”, “sekiz gün” ve nihayet “on beş gün” oruç tutan kişinin ecrini anlattığını söyledikten sonra şu açıklamayı yapmaktadır:
Bu, uydurma bir hadistir. Bu hadisin isnadında yer alan râvilerden Ebû Bekir b. Hasan en-Nakkâş (hadis uydurmakla) itham edilmiş, el-Kisâî ise mechûldur / tanınmamaktadır. Bu hadisi el-Leâlî yazarı (Suyûtî) Ebu Saîd el-Hudrî (r.anh)’den rivayet etmiştir.” [Şevkânî, el-Fevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, s: 100]

Şevkânî’nin, Suyûtî’nin kitabında da yer aldığını bildirdiği hadise, uzun olduğu ve alıntı bütünlüğünün dağılmaması için aşağıda değinilecektir. Şimdi Şevkânî’nin uydurma olduğunu belirttiği diğer hadislere devam edelim:

“Her kim Receb ayında üç gün oruç tutarsa, ona bir aylık oruç (sevabı) yazılır. Her kim Receb ayında yedi gün oruç tutarsa, Allah o kişi için Cehennemden yedi kapı kapatır. Her kim Receb ayında sekiz gün oruç tutarsa, Allah o kişi için Cennetten sekiz kapı açar. Ve her kim Receb ayının yarısını oruçlu geçirirse, Allah onu çok kolay şekilde hesaba çeker.”

Bu hadisin senedinde yer alan ravilerden Ebân adlı kişinin metrûk olduğu, yani kendisinden hadis rivayet edilmediği, Amr b. el-Ezher’in ise hadis uydurduğu belirtilmiştir. [Celâluddîn Abdurrahmân es-Suyûtî, el-Leâli’l-Masnûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, Tahrîc ve Ta’lîk: Ebû Abdirrahmân Salâhuddîn b. Muhammed b. Uveyza, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 3 cilt, Beyrut, 1996, c: 2, sf: 97; Şevkânî, el-Fevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, s: 100]
Bu hadisi başka bir yolla Huseyin b. Ulvân babalarından rivayet etmiştir. Fakat bu Huseyin b. Ulvân’ın da hadis uydurmacısı olduğu bildirilmiştir.
[Suyûtî, el-Leâli’l-Masnûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, aynı yer; Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Arrâk el-Kinânî, Tenzîhu’ş-Şerîati’l-Merfûa ani’l-Ahbâri’ş-Şenîati’l-Mevdûa, Tahk: Abdulvehhâb b. Abdullatîf, Abdullah Muhammed es-Sıddîk, 2. Baskı, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2 cilt, Beyrut, 1981, c: 1, sf: 152; Şevkânî, el-Fevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, s: 100]

“Muhakkak ki Receb ayı, çok büyük bir aydır. Kim o aydan bir günü oruçlu geçirirse, ona bin senelik oruç (sevabı) yazılır.”[Şevkânî, el-Fevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, s: 101]

Bu hadisin devamı, el-Leâli’l-Masnûa’da şöyle geçmektedir:
“… Her kim Receb ayından iki günü oruçlu geçirirse, ona iki senelik oruç (sevabı) yazılır. Her kim Receb ayından üç günü oruçlu geçirirse, ona üç senelik oruç (sevabı) yazılır. Her kim Receb ayından yedi günü oruçlu geçirirse, cehennemin kapıları o kimseye kapatılır. Her kim Receb ayından sekiz günü oruçlu geçirirse, ona cennetin sekiz kapısı açılır, o da istediği kapısından içeri girer. Her kim Receb ayından on beş günü oruçlu geçirirse, onun seyyiâtı (kötülükleri) hasenâta (iyiliklere) çevrilir. Ve gökten bir ses “(bugüne kadar yaptıklarından dolayı) Allah seni bağışladı, artık her şeye yeniden başla” diye seslenir. Her kim daha fazlasının yaparsa, Allah da ona daha fazlasını verir.”

Suyûtî bu hadisin sahih olmadığını, senet zincirinde yer alan Harun b. Antere’nin munker hadisler rivayet eden biri olduğunu belirtir. [Suyûtî,, el-Leâli’l-Masnûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, c: 2, sf: 98; İbn Arrâk, Tenzîhu’ş-Şerîa, c: 1, sf: 152; Şevkânî, el-Fevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, s: 101]

“Kim Receb ayında bir gün oruç tutarsa, onun tuttuğu bu oruç, bir aylık oruca denktir.”

Bu hadisin senedinde yer alan el-Furât b. es-Sâib, metrûktur, hadisi reddedilir.

[Suyûtî, el-Leâli’l-Masnûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, aynı yer; İbn Arrâk, Tenzîhu’ş-Şerîati’l-Merfûa ani’l-Ahbâri’ş-Şenîati’l-Mevdûa, c: 1, sf: 153; Şevkânî, el-Fevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, aynı yer.]

“Kim Receb ayından bir geceyi ihya eder ve bir gün oruç tutarsa, Allah da ona cennet meyvelerinden yedirir.”

Bu hadis de senedinde yer alan Hafs b. Muhârik yüzünden uydurma kabul edilmiştir.
[Suyûtî, el-Leâli’l-Masnûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, c: 2, sf: 99; Şevkânî, el-Fevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, s: 101]

“Receb ayında çokça istiğfar ediniz. Çünkü o ayda Allah, her saat birilerini Cehennemden azad etmektedir.”
[Şevkânî, el-Fevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, sf: 439]

“Receb ayında öyle bir gün ve gece vardır ki o günü oruçlu geçirib o geceyi ihya eden kimse için yüz sene oruç tutmuş gibi ecir vardır.”
[Şevkânî, el-Fevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, sf: 439]

“Ey İnsanlar! Büyük bir ayın, Allah’ın çok hürmetli ayı (el-esamm) Receb’in, gölgeleri üzerinize düşmüştür. Bu ayda iyilikler katlanır, dualar kabul edilir, sıkıntılar giderilir.”

Peygamberimizin Receb ayı girmeden önce bir Cumua günü hutbede söylediği iddia edilen bu sözlerin de hiç tereddütsüz bir şekilde munker olduğu ifade edilmiştir.
[İbn Arrâk,Tenzîhu’ş-Şerîati’l-Merfûa ani’l-Ahbâri’ş-Şenîati’l-Mevdûa, c: 1, sf: 163-164; Şevkânî, el-Fevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, aynı yer.]

“Receb ayının diğer aylara olan üstünlüğü, Kur’an’ın diğer kelamlara olan üstünlüğü gibidir.”
[Şevkânî, el-Fevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, sf: 440; İbn Arrâk, Tenzîhu’ş-Şerîati’l-Merfûa ani’l-Ahbâri’ş-Şenîati’l-Mevdûa, c: 1, sf: 160-161; Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ ve Muzîlu’l-İlbâs, c: 2, sf: 85, hadis no: 1824]

“Allah Teala, Nuh (a.s.)’a gemi yapması emrini Receb ayında vermiş, onun yanında bulunan mu’minlere de bu ayda oruç tutmalarını emretmiştir.”
[Şevkânî, el-Fevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, sf: 440.]

Şevkânî’nin yukarıda, birinci maddede bahsettiği uzun hadis, Suyûtî’nin kitabında şöyle geçmektedir:

“Ebû Said el-Hudrî (r.anh)’nin Peygamberimizden rivayet ettiği (merfû) hadis:
“Receb Allah’ın, Şâban benim, Ramadan ise ummetimin ayıdır. Her kim inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek Receb ayını oruçlu geçirirse, Allah’ın en büyük rıdasını hak etmiş demektir. Allah, onu Firdevs-i Âlâ’ya yerleştirecektir.


Her kim Receb ayında iki gün oruç tutarsa, ona iki kat ecir vardır. Bu katlardan her birinin ağırlığı, dünyadaki dağlar kadardır.

Her kim Receb ayında üç gün oruç tutarsa, Allah onunla Cehennem arasına uzunluğu bir senelik yürüyüş mesafesi kadar olan bir hendek koyar.


Her kim Receb ayında dört gün oruç tutarsa, (her türlü) beladan, delilikten, cuzzamdan, alaca hastalığından, Deccalın şerrinden ve kabir azabından kurtulur.

… altı gün oruç tutarsa, o kişi, yüzü ayın on dördünden daha parlak bir şekilde kabrinden kalkar.

… yedi gün oruç tutarsa, onun tuttuğu her bir günlük oruca karşılık Cehennemin yedi kapısı birer birer o kişiye kapanır.

… sekiz gün oruç tutarsa, onun tuttuğu her bir günlük oruca karşılık Cennetin sekiz kapısı birer birer o kişiye açılır.

… dokuz gün oruç tutarsa, o kişi kabrinden “Lâ ilâhe illallâh” nidaları ile kalkar ve onun yüzü Cennetten başka bir tarafa çevrilmez.

… on gün oruç tutarsa, Allah, Sırat üzerinde her milde onun istirahat edeceği bir yatak var eder.


… on bir gün oruç tutarsa, o kişi yarın kıyamet gününde - kendisi kadar veya daha fazla oruç tutanlar hariç- kendisinden daha faziletli kimse görmez.

… on iki gün oruç tutarsa, Allah Teala ona kıyamet gününde bir tanesi dünyadan ve içindekilerden daha hayırlı olan iki güzel elbise giydirir.

… on üç gün oruç tutarsa, kıyamet gününde insanlar büyük zorluklar içindeyken o kişi için arşın gölgesinde bir sofra kurulur ve o kişi bundan yer.

… on dört gün oruç tutarsa, Allah Teala ona kıyamet gününde hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanoğlunun tahmin edemediği bir sevab verir.

… on beş gün oruç tutarsa, Allah Teala kıyamet günü o kişiyi güvende olan kimselerin duracağı bir yere sokar. Oraya her ne zaman bir melek-i mukarreb ve bir peygamber uğrasa ona şöyle derler: “Müjdeler olsun sana ki güvende olanlardansın.”

[Suyûtî, el-Leâli’l-Masnûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, c: 2, sf: 96-97; İbn Arrâk, Tenzîhu’ş-Şerîati’l-Merfûa ani’l-Ahbâri’ş-Şenîati’l-Mevdûa, c: 1, sf: 151-152]

Bu hadisi verdikten sonra “uydurulmuştur” ibaresini ekleyen İmam Suyûtî, hadisin senedinde yer alan el-Kisâî adlı şahsın tanınmadığını, en-Nakkâş’ın ise hadis uydurmakla itham edilen biri olduğunu belirtmiştir.
[Suyûtî, el-Leâli’l-Masnûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, c: 2, sf: 97; İbn Arrâk, Tenzîhu’ş-Şerîati’l-Merfûa ani’l-Ahbâri’ş-Şenîati’l-Mevdûa, c: 1, sf: 152]


***

Bundan sonra ise sahih hadisler ile konu hakkında açıklamalarda bulunalım :

Peygamber (s.a.v.)'den Ramadanın dışındaki diğer ayları oruçlu geçirdiğine dair herhangi birşey rivayet edilmemiştir. En çok oruç tuttuğu ay Şâban ayıdır. Bu ayı da tamamen oruçlu olarak geçirmemiştir. İşte asıl sünnet olan budur. ALLAH Rasulu (s.a.v.) bazı aylarda tutar bazı aylarda ise tutmazdı.
"Bazan oruç tutardı biz derdik herhalde daha orucunu açmayacak bazı zamanlar da tutmazdı biz derdik herhalde daha oruç tutmayacak" (Buhari, Muslim ve Ebu Davud.)

Türkiye gibi halkının çoğunun geneleksel dini yaşandığı ülkelerde bazı kişiler Receb ayının hatta Şâban ayının da tümünü oruçlu olarak geçiriyorlar. Böyle bir şey ne Peygamber (s.a.v.)'den varit olmuş ne sahabeden ne de selef-i salihinden rivayet edilmiştir.
Ramadanın dışındaki aylarda oruç tutmanın en evlası bir gün tutup bir gün terk etmektir. Yoksa ardı ardına oruç tutmak olmaz. Kim birilerine uymak istiyor ve sevab elde etmeyi amaçlıyorsa Peygamber (s.a.v.)'e uysun. Receb ve Şâban ayının tümünü oruçlu olarak geçirmesin. Bu evla olanıdır.

Enes (r.anh) anlatmıştır:
Üç kişilik bir grup Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ibadetinden sordular. Kendilerine anlatılınca, azımsayarak şöyle dediler:
Peygamberin (s.a.v.) yüce mevkiinden kendimize bakacak olursak biz neredeyiz? onun geçmiş ve gelecek günahları bile bağışlanmıştır.”
Onlardan birisi:
Ben geceleri hep namaz kılacağım ve hiç uyumayacağım” dedi.
Diğeri: Ben bayram günlerinden başka tüm seneyi oruçlu geçireceğim ve hiç ara vermeyeceğim” dedi.
Öbürü: Ben de kadınlardan ayrı bir yere çekileceğim ve hiç evlenmeyeceğim” dedi.
Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) gelince bunları çağırttı ve dedi ki: Şöyle şöyle konuşanlar sizler misiniz? Haberiniz olsun; ALLAH’a and olsun ki, ben sizin ALLAH’tan en çok korkanınızım ve sizden daha çok takva sahibiyim. Fakat ben bazen oruç tutar, bazen ara veririm. Geceleri namaz da kılarım, istirahat için uyurum da. Benim sünnetim budur. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.
(imam Nevevi ; Riyazus salihin 143)

Buna benzer başka bir hadiste şöyledir :

Ebû Muhammed Abdullah b. Amr b. El-Âs (r.anh) anlatır: Benim “Yaşadığım sürece gündüzleri oruç tutacağım ve geceleri ibadete kalkacağım” dediğimden Rasûlullah (s.a.v.) haberdar olmuştu.
Bana:
Bu sözü söyleyen sen misin?” buyurdu.
Ben: “
Evet, ya RasulALLAH, doğrudur” dedim.
Rasûlullah (s.a.v.): “
Böyle yapma. Bazen oruç tut. Gecenin bir kısmında uyu. Gecenin bir kısmında namaza kalkman yeter. Şubhesiz cesedinin senin üzerinde bir hakkı vardır. İki gözünün senin üzerinde bir hakkı vardır. Eşinin senin üzerinde bir hakkı vardır. Misafirlerinin senin üzerinde bir hakkı vardır. Her ayda üç gün oruç tutman sana yeter. Zira sana her iyiliğin on misli sevab vardır. Bu üç günlük oruç yıl orucu gibi olur” buyurdu.
Ben: “Ey ALLAH’ın Rasûlu, benim daha fazlasına gücüm yeter!” dedim. Rasûl-u Ekram (s.a.v.):
O zaman ALLAH’ın Peygamberi Davud (a.s.) orucunu tut. Üzerine fazlalaştırma” buyurdu.
Ben: “Dâvud orucu nedir?” dedim.
Rasûl-u Ekram (s.a.v.): “Yılın yarısında tutulan oruçtur. Bir gün oruç tutar, bir gün yersin” buyurdu.
Ben: “Bundan daha fazlasına gücüm yeter” dedim.
ALLAH Rasûlu (s.a.v.): “Bundan daha faziletli oruç yoktur. En faziletli oruç Dâvûd orucudur” buyurdu.

Abdullah (r.anh) yaşlandıktan, güç ve kuvvetten düştükten sonra derdi ki: “Keşke ben Rasûlullah’ın (s.a.v.) tavsiye ettiği üç günlük orucu kabul etmiş olsaydım. Bana ailemden de, malımdan da daha sevimli olacaktı. Fakat heyhat! Şimdi çok geç!

(imam Nevevi ; Riyazus salihin 150)
Söz konusu Cumua günü oruç tutmak, söz gelimi bir önceki veya bir sonraki Cumua günü oruç tutmaktan daha kuvvetli ve öncelikli bir mustahabdır. O Cumuanın gecesi de öbür Cumua gecelerinden daha üstün olduğu gibi o gece kılınacak olan nafile namaz özel olarak öbür Cumua geceleri kılınacak nafile namazlardan ve genel olarak diğer bütün gecelerde kılınacak olan nafilelerden daha faziletli ve daha çok sevab kazandırıcıdır. Çünkü eğer adamın zihnine böyle bir inanç yerleşmeseydi bu güne ve geceye özellik tanıma isteği içinde uyanmazdı. Çünkü sebebsiz yere tercih, olacak şey değildir.
Peygamber Efendimiz (salât ve selâm üzerine olsun) şöyle buyuruyor:
Geceler arasında Cumua gecesini nafile ibadet için ve günler arasında Cumua gününü de nafile oruç için özel olarak belirlemeyiniz. Eğer Cumua günü tutmakta olduğunuz bir oruca rastlarsa o başka.”

(Muslim, Sahih, H. No: 1144, K. Oruç, Bab: Cumua Gününü Tek Olarak Tutma, c. 2, sf: 801)
Buharî ile Muslim'in, yine Ebu Hurayra'ya dayanarak kaydettikleri aynı konudaki bir başka hadisde şöyledir:
İçinizden biri, Cumua günü, ancak bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile birlikte nafile oruç tutsun.”
(Buhari, H. No: 1985, c. 4, s. 232, Feth-El-Bari, Muslim, K. Oruç, Bab: Cumua Gününü Tek Olarak Oruç Tutma, Hadis No: 1144.)

Öte yandan Buharî'nin bildirdiğine göre:
Peygamberimiz, (salât ve selâm üzerine olsun) bir Cumua günü Cuveyriye bint-i Haris'in evine gittiğinde kendisinden onun oruçlu olduğunu öğrendi.
Bunun üzerine ona:
“Dün de oruç tuttun mu?” diye sordu.
Cuveyriye: “Hayır” deyince,
Peygamberimiz kendisine:
“Peki, yarın da oruç tutmak istiyor musun?” diye sordu. Cuveyriye bu soruya da: “Hayır” diye cevab verince,
Peygamberimiz ona:
“O halde orucunu boz” diye buyurdu.
Buharî ile Muslim'de belirtildiğine göre:
Muhammed b. Abbad b. Cafer bir defasında Kâbeyi tavaf ederken sahabilerden Cabir b. Abdullah'a: Peyamberimiz, Cumua günü nafile oruç tutmayı yasakladı mı?diye sordu ve Cabir de bu soruyu: Şu Beytullah'ın Rabb'i hakkı için, evetdiye cevab verdi.
(Muslim, K. oruç, Bab: Cumua Gününü Tek Olarak Oruç Tutmanın Keraheti, Hadis No: 1143, Buhari, c. 4, s. 232, H. No: 1984)

Tek başına Cumua günü nafile oruç tutmayınız” demiştir. (Musned-i Ahmed, c. 1, sf. 288)

Biri ortaya çıkar da “söz konusu gün ve gecede (Regaib adı ile anılan gün ve gece) oruç tutup namaz kılmak diğer vakitlerde tutulan oruç ve kılınan namaz gibidir. İnancım budur. Bununla birlikte bu gün ve gecelere özellik tanıyorum” derse, adamın bu davranışı ya taklitçilikten ya yaygın adetlere uymaktan ya kınanma endişesinden veya bunlara benzer bir başka sebebden ileri gelebilir. Yoksa adam yalan söylüyor demektir. Buna göre bu davranış, mutlaka asılsız bir inançtan veya din dışı başka bir gerekçeden kaynaklanıyor demektir ki, bunlar bâtıl itikatlardır.
Kesinlikle öğrendik ki, ne Peygamber Efendimiz ne sahabiler ve nede diğer imamlar bu günün (Regaib adı ile anılan günün) üstünlüğü veya özellikle bu gün oruç tutup bu gece ibadet etmenin faziletli olduğu hakkında tek bir söz söylemiş değillerdir. Bu gün ve bu gece ile ilgili olarak var olduğu ileri sürülen hadis uydurmadır (mevzudur).
Böyle bir gün ve gecenin İslâma mal edilmesi girişimi, hicrî dördüncü yüzyıldan sonra ortaya çıkmıştır.


Regaib Gecesi Namazı !30 Rekâtlik Namaz!

"Ey Selman!" Herhangi bir imanlı kadın veya erkek bu ayda otuz rekat kılar; her rekatta, bir kere Fatiha, üç(er) kerede İhlâs ve Kâfirun Sûrelerini okursa, mutlaka ALLAH'u Teâlâ ondan günahlarını siler, ayın tamamını oruç tutmuş gibi kendisine ecir verir, gelecek seneye kadar (devamlı) namaz kılanlardan (sayılmış) olur. Kendisi için hergün, Bedir Şehidlerinden bir Şehid ameli yükseltilir. Her günün orucuna mukabil onun için, bir senelik ibadet yazılır. Onun için bin derece yükseltilir. Eğer ayın tümünü tutup bu namazı da kılarsa, ALLAH'u Teâlâ onu ateşten kurtarır, cenneti kendisine vâcib kılar ve ALLAH'u Teâlâ'nın (manevi) civarında (makbullerden) olur.
Cibril
(a.s.)
bunu bana bildirdi ve: "Ya Muhammed (s.a.v.)! Bu (namaz) sizinle, muşrik ve munafıklar arasında bir alâmettir, çünkü
munafıklar bunu kılamazlar" dedi.
(Abdulkadir Geylani, Gûnye, 1/329-330; Safûri, Nuzhetu'l mecâlis, 1/141)

Abdulkâdir Ceylani'nin eserindeki bu rivâyet sahih olmadığı gibi, Safûri'nin eserinde de bu rivâyet bulunmamaktadır. Ayrıca Buhari’nin şarihlerinden İbn Receb el-Hanbelî (rahimehumullah), “Receb ayında hususi namazlardan bahseden rivayetlerden hiçbiri doğru/sahih değildir.” demiştir. (İbn Receb, Letaifu’l-Maarif, sf: 140)20 Rekâtlik Namaz!

Muhammed b. Yunus es-Serahsî, Muhammed b. el-Kâsım, Ali b. Muhammed, Humeyd et-Tavîl tarikiyle Enes b. Malik(r.anh)'den rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle demiştir:
Kim Receb'in ilk gecesi akşam namazını kılar, ondan sonra da 20 rekat namaz kılar ve her rekatta Fatihatu'l-Kitab ve (İhlası) 11 kez okur ve yirmi selam verirse, sevabının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Cibril-i Emin bunu bana öğretti. Dedi ki 'Allah ve Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bilir.' Dedi ki: 'Allah onun canını, malını, çoluk ve çocuğunu korur. Onu kâbir azabından esirger. Sırat üzerinden yıldırım gibi hesabsız ve azaba uğramadan geçer.'

el-Kinani, 'râvilerinin çoğu mechul'dur' der. (c. 2, Sf: 89 (mad 47);
el- Leknevi, el-Asar el-Merfua; sf: 111 (Sadece her rekatta bir İhlasla) lafzıyla İbnu'l-Cevzi, el-Mevduat, c. 2, Sf: 46, 123;

el-Leknevi, el-Asar'da (sf: 111) akşam namazından sonra kılınan iki rekat namazdan söz ediyor. Her rekatta fatiha ve ihlas okunur.
İbn Arrâk, Tenzîhu'ş-Şerî'a, II, 89;
Şevkânî, el-Fevâidu'l-Mecmû'a, sf: 47;
İbnu'l-Cevzi, el-Mevduat, c. 2, Sf: 46 'da mevdu - uydurma olduğunu bildirmiştir.
es-Suyuti, el-Leâliu'l-Masnûa Fi'l-Ehadisi'l-Mevdua c. 2, Sf: 55 : 'Bu hadis uydurmadır, râvilerinin çoğu bilinmeyen kimselerdir. '
12 Rekâtlik Namaz!

Bu geceyi ihya etmek maksadıyla Receb ayının ilk Cumua gecesi yani akşamla yatsı arası kılınan 12 rekatlık namazın ve bu gecenin fazileti hakkında dayanılan rivayet şudur:

Enes İbn Malik (r.anh) ALLAH Rasulu (s.a.v)'in şöyle dediğini rivayet eder:
"
Receb ayında orucun faziletini zikrettikten sonra, (devamla) "O ayda bulunan ilk Cumua gecesinden gafil olmayın. Çünkü o, meleklerin regaib diye isimlendirdikleri bir gecedir. Kim Receb ayının ilk Perşembe gününü oruç tutar ve o günün, akşamla yatsı arası on iki rekat namaz kılarsa, (namazın keyfiyetini açıkladıktan sonra) ALLAH-u Teala o kimsenin günahlarını bağışlar."
(Ebu Şame el-Baisu Ala inkari'l-Bida'i ve'l-Havadisi, sf. 39-40)


İbnu'l-Cevzi bu hadis hakkında şunları söyler:
"Bu hadis ALLAH Rasûlu (s.a.v.) üzerine uydurmadır. Ali İbn Abdillah İbn Cahdami bu rivayetiyle ilim ehli tarafından itham olunub yalancı sayılmıştır. Bu hadisin ravileri meçhuldur. Ravilerle ilgili bütün kitaplarda onları aradım ve bulamadım."
(Ebu Şame el-Baisu Ala inkari'l-Bida'i ve'l-Havadisi, sf: 40; İbnu'l-Cevzi, el-Mevdu'at, c.2, sf: 125-126)

İbnu'l-Cevzi sözüne şöyle devam eder:
"Bu hadisi uyduran kimse bid'atında çok aşırı gitmiştir. Çünkü bu namazı kılan kimse önce gündüz oruç tutacaktır. Belki de o günün gündüzü çok sıcaktır, oruçlu olunca da akşam namazına kadar haliyle yemek yeme imkanı bulamıyacaktır. Akşam namazından sonra, bu namaz için uzun tesbihat sebebiyle kıyamda ve secdede duracak gayet eziyet çekmiş olacaktır. Ben doğrusu Ramadan ve teravih namazlarına nazaran insanların bunda, nasıl izdihamlaştıklarını kıskandım. Bilakis bu namaz halk indinde diğerinden daha büyük ve değerlidir. Çünkü bu namazda diğer beş vakit namaza gelmeyenler hazır bulunuyor.
(Ebu Şame el-Baisu Ala inkari'l-Bida'i ve'l-Havadisi, sf:30; İbnu'l-Cevzi. el-Mevdu'at, c. 2, sf: 127)

Bu günü ve geceyi kutlamak, müslümanlar arasında hicrî dördüncü yüzyıldan sonra adet olmaya başlamıştır. Bu kutlama ile ilgili olarak bütün alimlerin söz birliği ile uydurma sayılan bir hadis ortaya atılmıştır. Bu sözde hadise göre, o gün oruç tutmanın ve o gece cahiller arasında “Regaib Namazı” adı ile anılan bir namaz kılmanın fazileti belirtilmiştir. Bir kısmı bizim mezhebimizden olan bazı son dönem alimleri (Muteahhirin) de bu gün ve geceden söz etmişlerdir.
Bu konuda araştırmacı alimlerin savundukları ortak doğru görüşe göre, o gün oruç tutmaktan ve o gece adı geçen asılsız namazı kılmaktan kaçınmak gerekir. Ayrıca o gün kutlamak için ortaya çıkarılan özel yemekler hazırlama ve güzel elbiseler giyinme gibi geleneklerden de uzak durmalıdır. Böylece o gün, öbür normal günler gibi bir gün sayılsın ve ona hiç bir özellik tanınmamış olsun.
Bu kategoriye giren asılsız kutlama günlerinden biri de Receb ayının ortasına rastlayan gündür. Bu gün “Ummu Davud” adı ile anılan bir namaz kılma adeti ortaya atılmıştır. Oysa bu günü kutlamanın şeriatta asla yeri yoktur.

Hafız Ebu'l-Hitab ise şunu söyler: "Regaib namazını uydurmakla ittiham edilen kimse Ali İbn Abdillah İbn Cahdami'dir. Meçhul olan râviler üzerine uydurmuştur. Ki bunlar, kitkardeşrın tümünde mevcut değildir”.

(Ebu Şame el-Baisu Ala inkari'l-Bida'i ve'l-Havadisi, sf: 40)


Hafız el-Irakı şöyle der:
"Rezzin, kitabında bunu irad etmiştir. O uydurma bir hadistir" (Çukayn, Es-Sunenu ve'l-Mubîede'at, sf: 140)

İmam Tartuşi şu sözünü ekler:
"Receb ayındaki regaib namazı ise, Beyti'l-Makdis'de bizim bulunduğumuz yerde ancak h. 480 senesinde ihdas (uydurulmuş) edilmiştir. Bundan önce bu namazı ne gördük ve ne de duyduk." (Tartusi, EI-Havadisu ve'l-Bida'us. 133)

Özellikle Regaib gecesi ile ilgili olarak halk arasında meşhur olan Regaib namazıyla ilgili rivayeti, 1023 (h. 414) yılında vefat eden Ali b. Abdullah b. Cehdâm isimli Mekkeli sûfî bir zatın ihdas ettiği / ortaya çıkardığı kaynaklarda belirtilmektedir.
[İsmail b. Ömer İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihâye, Beyrut, c. 12, sf:16; Nebi Bozkurt, “Kandil”, DİA, c. 24, s. 301]


Görüldüğü gibi bu gecede mevlid okuma işi bu namaza nisbeten yeni sayılıp daha sonra uydurulmuştur.
Zaten bu hadis sahih olsa , onu en başta kuran sünnet tâkibcisi olan bizler kabulleniriz. Bid'at olan kandilleri kabullenenler bu hadisi sahih diyerek yapmamaktadırlar. İçlerinden ilimden uzak sefihleri , hadis alimin kitabında gördüğü hadis hakkındaki şerhi ve hadisin sıhhat derecesini beyan eden açıklamalarını dikkate almadan mal bulmuş mağribi gibi delil diye sarılmışlardır.
İçlerinden ilmi yönden murekkeb yalamışları bu hadisin sahih olmadığının farkındadırlar. Adet haline getirilen bu kandil tabusuna boyun büküb teslim olduklarından sürü pisikolojisiyle hareket ederek ikamet ettikleri yerlerde kalabalığa-çoğunluğa uymaktadırlar.


Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni ALLAH yolundan saptırırlar. Çünkü onlar sadece "zann"a uyarlar ve saçmalarlar. (Enam 116)

 

bahakar

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
peki kardeşler, bizim toplumda recep şaban ramazan diye bildiğimiz 3 aylara bir kutsiyet atfetmek külliyen bir bidat mı oluyor, yani şiddetli olmamak şartıyla bu konuda zayıf da olsa hadisler yok mu?
 

kemmek

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Abdulkadir Geylani'nin rivayetine uydurma deniliyor, garip. Bahsettiğimiz isim Abdulkadir Geylani.
 

Ebu Selman et-Turkî

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi

Elyesa Abdurrahman

"Hüküm ancak Allah'ındır..." En'am 57
İslam-TR Üyesi
Abdulkadir Geylani'nin rivayetine uydurma deniliyor, garip. Bahsettiğimiz isim Abdulkadir Geylani.
Başta bunu diyim eğer Abdulkadir geylani size göre öyle kerametleri olan medet istenelince yardima gittigini belirten bir kafir deildi o tevhid inancını benimsemiş bir müslümandı. Ve hz muhammed dışında herkes din ile ilgili konularda yanlış bir sonuca varabilir.
 

Ebu Selman et-Turkî

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Başta bunu diyim eğer Abdulkadir geylani size göre öyle kerametleri olan medet istenelince yardima gittigini belirten bir kafir deildi o tevhid inancını benimsemiş bir müslümandı. Ve hz muhammed dışında herkes din ile ilgili konularda yanlış bir sonuca varabilir.
Akhi sakin inşeAllah, güzelce tebliğ yapalım :)
 

kemmek

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Öncelikle bir kere sakin olun, biliyorum o da bir insandı, ancak ''o da bir insandı'' tanımına yukarda yazılan Alimlerin tamamı giriyor, Suyuti'nin, Şevkani'nin, Albulkedir Geylani'yi şerh eden İbn Receb el-Hanbelî'nin yanlış yapmadığını nereden bilebiliyorsunuz ? Hindistanlı alim Abdülhay Lüknevî Şevkani hakkında takiyyeci demiştir, aslında Zeydi mezhebine bağlı olduğunu, gizli bir Şii olduğunu ancak Hanefi gibi gördüğünü söylemiştir. Feth-ul-kadir ve Cevab-üs-sail'de geçer. Özellikle mezhepsizlerin savunduğu biridir. Şimdi, Şevkani'nin doğru Lüknevi'nin yanlış olduğunu neye göre anlayabiliyoruz ? Sakince tebliğ yaparsanız sevinirim, biz de eksiklerimizi gidermiş oluruz.
 

Elyesa Abdurrahman

"Hüküm ancak Allah'ındır..." En'am 57
İslam-TR Üyesi
Öncelikle bir kere sakin olun, biliyorum o da bir insandı, ancak ''o da bir insandı'' tanımına yukarda yazılan Alimlerin tamamı giriyor, Suyuti'nin, Şevkani'nin, Albulkedir Geylani'yi şerh eden İbn Receb el-Hanbelî'nin yanlış yapmadığını nereden bilebiliyorsunuz ? Hindistanlı alim Abdülhay Lüknevî Şevkani hakkında takiyyeci demiştir, aslında Zeydi mezhebine bağlı olduğunu, gizli bir Şii olduğunu ancak Hanefi gibi gördüğünü söylemiştir. Feth-ul-kadir ve Cevab-üs-sail'de geçer. Özellikle mezhepsizlerin savunduğu biridir. Şimdi, Şevkani'nin doğru Lüknevi'nin yanlış olduğunu neye göre anlayabiliyoruz ? Sakince tebliğ yaparsanız sevinirim, biz de eksiklerimizi gidermiş oluruz.
Akhi bak o kişiler hakkında hiç bilgim yok ama adam zaten başka hadis kitaplarında yazmayan hadisi yazmış ve uydurma demiş sanırım yani o kişi sahih filan dememişki ona karşı çıkan alim varmiydi bilmiyorum
 

Ebu Selman et-Turkî

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Öncelikle bir kere sakin olun, biliyorum o da bir insandı, ancak ''o da bir insandı'' tanımına yukarda yazılan Alimlerin tamamı giriyor, Suyuti'nin, Şevkani'nin, Albulkedir Geylani'yi şerh eden İbn Receb el-Hanbelî'nin yanlış yapmadığını nereden bilebiliyorsunuz ? Hindistanlı alim Abdülhay Lüknevî Şevkani hakkında takiyyeci demiştir, aslında Zeydi mezhebine bağlı olduğunu, gizli bir Şii olduğunu ancak Hanefi gibi gördüğünü söylemiştir. Feth-ul-kadir ve Cevab-üs-sail'de geçer. Özellikle mezhepsizlerin savunduğu biridir. Şimdi, Şevkani'nin doğru Lüknevi'nin yanlış olduğunu neye göre anlayabiliyoruz ? Sakince tebliğ yaparsanız sevinirim, biz de eksiklerimizi gidermiş oluruz.
Kardeşim, bu günlerin bid'at olduğunu sadece tek bir alim söylemiyor. Aynı şekilde, sadece bahsettiğin alimler de söylemiyor. Ehli Sünnetten bir çok ulema bunun üzerinde durmuş ve bid'at olduğunu söylemiştir. Evet bu alimler de sadece birer insandı. Fakat bu alimlerin çalışma usulüne ve reddedilen görüşlerin tarihçesine bakıldığında bu günlerin bid'at olduğunu idrak ediyoruz. Biz bu avam aklımız ile herhangi bir şeyin sahih veya uydurma olduğuna karar veremeyiz, bunun için ümmetin ulemasından istifade ederiz. İnşeALLAH racih olan görüşe ittiba edelim.
 

kemmek

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Kardeşim, bu günlerin bid'at olduğunu sadece tek bir alim söylemiyor. Aynı şekilde, sadece bahsettiğin alimler de söylemiyor. Ehli Sünnetten bir çok ulema bunun üzerinde durmuş ve bid'at olduğunu söylemiştir. Evet bu alimler de sadece birer insandı. Fakat bu alimlerin çalışma usulüne ve reddedilen görüşlerin tarihçesine bakıldığında bu günlerin bid'at olduğunu idrak ediyoruz. Biz bu avam aklımız ile herhangi bir şeyin sahih veya uydurma olduğuna karar veremeyiz, bunun için ümmetin ulemasından istifade ederiz. İnşeALLAH racih olan görüşe ittiba edelim.
Kardeşim elbette islam akıl değil vahiy dinidir. Ancak Ehli Sünnet alimleri çemberine çok fazla insan giriyor, Şevkani çoğu Ehli Sünnet alimine göre takiyyecidir. Kuveyt müftüsü Muhammed bin Ahmed Halefin (Cevâb-üs-sâil) kitâbında Şevkani'nin Şii olduğunu yazar. Mesela Yukarda diyor ki Recep ayına özel oruç yoktur, tamam da Müslim hadisi var: İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: “Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O’nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O’nu hiç oruç tutmayacak zannederdik.” buyurmuştur. (Müslim) Ne yapalım şimdi İbn-i Abbas ve Müslim de mi hadis uydurdu diyelim ?
 

Ebu Selman et-Turkî

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Kardeşim elbette islam akıl değil vahiy dinidir. Ancak Ehli Sünnet alimleri çemberine çok fazla insan giriyor, Şevkani çoğu Ehli Sünnet alimine göre takiyyecidir. Kuveyt müftüsü Muhammed bin Ahmed Halefin (Cevâb-üs-sâil) kitâbında Şevkani'nin Şii olduğunu yazar. Mesela Yukarda diyor ki Recep ayına özel oruç yoktur, tamam da Müslim hadisi var: İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: “Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O’nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O’nu hiç oruç tutmayacak zannederdik.” buyurmuştur. (Müslim) Ne yapalım şimdi İbn-i Abbas ve Müslim de mi hadis uydurdu diyelim ?
Haşa ve kella, elbette ki onlara hadis uydurdu diyemeyiz. Hadisin Müslim'deki bölüm ve numarasını verir misin?
 

Muddessir

الحمد الله
Frm. Yöneticisi
Kardeşim elbette islam akıl değil vahiy dinidir. Ancak Ehli Sünnet alimleri çemberine çok fazla insan giriyor, Şevkani çoğu Ehli Sünnet alimine göre takiyyecidir. Kuveyt müftüsü Muhammed bin Ahmed Halefin (Cevâb-üs-sâil) kitâbında Şevkani'nin Şii olduğunu yazar. Mesela Yukarda diyor ki Recep ayına özel oruç yoktur, tamam da Müslim hadisi var: İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: “Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O’nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O’nu hiç oruç tutmayacak zannederdik.” buyurmuştur. (Müslim) Ne yapalım şimdi İbn-i Abbas ve Müslim de mi hadis uydurdu diyelim ?
soylediginiz hadiste recep ayı deil saban ayı geçmekte. . Buhari ve müslim'in siyam bolumünde böyle bi hadis bulamadım. siz nerde okumuştunuz. .
 

kemmek

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Haşa ve kella, elbette ki onlara hadis uydurdu diyemeyiz. Hadisin Müslim'deki bölüm ve numarasını verir misin?
Elbette kardeşim buyur;

İbnu Âbbâs (radıyallahu anhümâ)'ı dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Receb ayında bazı yıllarda öyle oçuç tutardı ki biz, "(Gâliba). hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)'' derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz; "(Galiba) hiç tutmayacak'' derdik.''

Buhari, Savm 53; Müslim, Sıyâm 179, (1157); Ebu Davud, Savm 55, (2430).

Bu da ek olsun;

"Haram aylarında (receb, zilkade, zilhicce ve muharrem) üç gün oruç tut, bırak; üç gün oruç tut, bırak; üç gün oruç tut, bırak." buyurdu ve üç parmağını birleştirip bırakmak suretiyle de fiilen gösterdi
Ebû Dâvûd, Savm 55. / İbni Mâce, Sıyâm 43.
 

Muddessir

الحمد الله
Frm. Yöneticisi
İbnu Âbbâs (radıyallahu anhümâ)'ı dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Receb ayında bazı yıllarda öyle oçuç tutardı ki biz, "(Gâliba). hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)'' derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz; "(Galiba) hiç tutmayacak'' derdik.''
hadiste değişme olmuş gibi. .
hz Aişe den rivayet ediliyor ve saban ayı diye geçiyor. .
 

Ebu Selman et-Turkî

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Elbette kardeşim buyur;

İbnu Âbbâs (radıyallahu anhümâ)'ı dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Receb ayında bazı yıllarda öyle oçuç tutardı ki biz, "(Gâliba). hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)'' derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz; "(Galiba) hiç tutmayacak'' derdik.''

Buhari, Savm 53; Müslim, Sıyâm 179, (1157); Ebu Davud, Savm 55, (2430).

Bu da ek olsun;

"Haram aylarında (receb, zilkade, zilhicce ve muharrem) üç gün oruç tut, bırak; üç gün oruç tut, bırak; üç gün oruç tut, bırak." buyurdu ve üç parmağını birleştirip bırakmak suretiyle de fiilen gösterdi
Ebû Dâvûd, Savm 55. / İbni Mâce, Sıyâm 43.
3128 - Abbad Ibnu Hanif anlatiyor: "Sa'id Ibnu Cubeyr (rahimehullah)'e Receb ayindaki oructan sordum. Bana su cevabi verdi:
"Ibnu Abbas (radiyallahu anhuma)'i dinledim, soyle demisti: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) Receb ayinda bazi yillarda oyle oruc tutardi ki biz, "(Galiba). hic yemeyecek (ayin her gununde tutacak)'' derdik. (Bazi yillarda da oyle) yerdi ki biz;"(Galiba) hic tutmayacak'' derdik.''
Buhari, Savm 53; Muslim, Siyam 179, (1157); Ebu Davud, Savm 55, (2430).
Bu hadisten sarih bir şekilde "Receb ayında oruc tutmak sünnettir" gibi bir sonuç çıkmıyor. Zira Müslim'deki bir öncek
Rivayette ibn Abbas (r.a)'dan şöyle bir nakil var :
3123 - Ibnu Abbas (radiyallahu anhuma) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam), Ramazan disinda hicbir ayi tam olarak oruclu gecirmedi."
Buhari, Savm 53; Muslim, Savm 178, (1157); Nesai, Savm 70, (4, 199)

İbn Mace ve Ebu Davud'dan naklettiğin hadisleri kaynaklarda bulamadım, lakin üç gün oruç tutmak sadece 3 aylara has bir şey değil.

1263. Abdullah İbni Amr İbni'l-Âs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Her ay üç gün oruç tutmak, bütün seneyi oruçla geçirmek demektir."

Buhârî, Savm 59 ; Müslim, Sıyâm 197. Ayrıca bk. Nesâî, Sıyâm 78, 82

1264. Muâze el-Adeviyye'den rivayet edildiğine göre kendisi, Hz. Âişe'ye:

- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, her ay üç gün oruç tutar mıydı? diye sordu. Âişe:

- Evet, dedi. Bu defa Muâze :

- Ayın hangi günlerinde tutardı? diye sordum, diyor. Âişe:

- Ayın hangi günlerinde tutacağına pek ehemmiyet vermezdi, cevabını verdi.

Müslim, Sıyâm 194. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 70; Tirmizî, Savm 54; İbni Mâce, Sıyâm 29
 

kemmek

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
hadiste değişme olmuş gibi. .
hz Aişe den rivayet ediliyor ve saban ayı diye geçiyor. .
Değişme yok arapçasını da atarım birazdan şimdi bulamadım.


3128 - Abbad Ibnu Hanif anlatiyor: "Sa'id Ibnu Cubeyr (rahimehullah)'e Receb ayindaki oructan sordum. Bana su cevabi verdi:
"Ibnu Abbas (radiyallahu anhuma)'i dinledim, soyle demisti: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) Receb ayinda bazi yillarda oyle oruc tutardi ki biz, "(Galiba). hic yemeyecek (ayin her gununde tutacak)'' derdik. (Bazi yillarda da oyle) yerdi ki biz;"(Galiba) hic tutmayacak'' derdik.''
Buhari, Savm 53; Muslim, Siyam 179, (1157); Ebu Davud, Savm 55, (2430).
Bu hadisten sarih bir şekilde "Receb ayında oruc tutmak sünnettir" gibi bir sonuç çıkmıyor. Zira Müslim'deki bir öncek
Rivayette ibn Abbas (r.a)'dan şöyle bir nakil var :
3123 - Ibnu Abbas (radiyallahu anhuma) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam), Ramazan disinda hicbir ayi tam olarak oruclu gecirmedi."
Buhari, Savm 53; Muslim, Savm 178, (1157); Nesai, Savm 70, (4, 199)

İbn Mace ve Ebu Davud'dan naklettiğin hadisleri kaynaklarda bulamadım, lakin üç gün oruç tutmak sadece 3 aylara has bir şey değil.

1263. Abdullah İbni Amr İbni'l-Âs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Her ay üç gün oruç tutmak, bütün seneyi oruçla geçirmek demektir."

Buhârî, Savm 59 ; Müslim, Sıyâm 197. Ayrıca bk. Nesâî, Sıyâm 78, 82

1264. Muâze el-Adeviyye'den rivayet edildiğine göre kendisi, Hz. Âişe'ye:

- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, her ay üç gün oruç tutar mıydı? diye sordu. Âişe:

- Evet, dedi. Bu defa Muâze :

- Ayın hangi günlerinde tutardı? diye sordum, diyor. Âişe:

- Ayın hangi günlerinde tutacağına pek ehemmiyet vermezdi, cevabını verdi.

Müslim, Sıyâm 194. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 70; Tirmizî, Savm 54; İbni Mâce, Sıyâm 29
Hayır zaten Ramazan'a has bir durum olduğu için diğer hiçbir ay tam oruçlu geçirilmez.
 

Ebu Selman et-Turkî

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Değişme yok arapçasını da atarım birazdan şimdi bulamadım.
Hayır zaten Ramazan'a has bir durum olduğu için diğer hiçbir ay tam oruçlu geçirilmez.
Sonuç olarak, orucun Receb ayına has olarak sünnetliğine dair hiç bir sarih delil yoktur kardeşim.
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt