Şii sitesi ABNA'dan Şeyhu'l İslam İbn Teymiyye'ye hakaret ve iftiralar

Yavuz_Selim

Yeni Üye
İslam-TR ÜyesiSuriye Direnişi/Haber-Yorum: ABNA'dan büyük fitne girişimi...

Mezhep Fanatizmi ve Kutsal Devletçi körlük'ün ne kadar lanetli bir kafa yapısı ve kişilik(sizlik) ürettiğini ABNA sayesinde bir kez daha görmüş olduk...

ABNA şimdi de İslam alemindeki İhtilaflı meseleleri ve fitne mevzularını kaşımakla meşgul...

Kafayı İbni Teymiyye'ye takmış...

Ve onu zındıklığını ispat etme alçaklığında bulunuyor...

İbni Teymiyye hatasıyla, sevabıyla Müslüman bir alimdir...

İslam Alemini işgal etmeye yeltenen Moğollara karşı izzetlice direnen ve Mücadeleyi örgütleyen zatlardandır...

Bir çok görüşüne katılmamakla birlikte kendisi hakkında büyük hüsnü zan ederiz...

Ve çeşitli mevzularda kendisiyle sorun yaşayan İnsanların onun hakkındaki sözlerinin Hakkı savunma adına değil, ''Düşünsel Karşıtlık''ın sonucu olduğunu düşünürüz...

Ancak ABNA şeytani bir yöntemle İmam İbni Teymiyye'yi Ehli Sünnet'ten zatların söylediği iddia edilen ifadeleri aktararak ''aslında İbni Teymiyye'nin sadece Şia ile değil, Ehli Sünnet ile de bir alakasının olmadığı inancı''nı yaymaya çalışıyor...

Tabii ABNA burada da kendi özgün çalışmasını aktarmıyor...

İbni Teymiyye hakkındaki cehaletini kaynak göstermediği bir alıntı ile doldurmaya çalışıyor...

Murat Yazıcı isimli birinin Ehli Sünnet alimlerinden bir kaçının İbni Teymiyye hakkındaki karşıt sözlerini toparlayarak yapmaya çalıştığı fitneye katkı sunuyor!..

Ancak eline yüzüne bulaştırmışa benziyor...

İbni Teymiyye'ye karşıt fikirde olan On tane Ehli Sünnet aliminin dışında, İbni Teymiyye'yi öven ve hakkında güzel ifadeleri bulunan on binlerce Ehli Sünnet alimi var...

Bu gerçeği ısrarla görmeyen ABNA kötü niyetlidir...

Çünkü özellikle Ehli Sünnet dünyasında hatırı sayılır bir kıymeti bulunan İbni Teymiyye gibi bir zatı aşağılamaya çalışmak ABNA'nın maskesinin daha hızlı düşmesini sağlayacaktır...

İbni Teymiyye'yi Vehhabiliğin fikir babası diye sunma cehaletinde bulunması bir yanı, ona yönelik ''Peygamber ve Ehli Beyt Düşmanı'' hakareti ve ''İbni Teymiye’nin İslam dünyasına vurduğu darbeyi belki de hiç kimse vuramamıştır'' şeklindeki iğrenç suçlama ABNA'nın yüklendiği lanetli misyonunu bir kez daha açığa vurmuştur...

İbni Teymiyye'ye karşı ''Ehli sünnet yanında deli, kafir, zındık, sapkın, cahil, dal ve mudil olarak anılmaktadır'' türünden iğrençlik kokan cümlelere imza atması ABNA'nın ve temsil ettiği çizginin hanesine zillet olarak yazılacaktır...
Photos du mur | Facebook
Söz konusu haberin linki:

Ehlisünnet Alimleri Nezdinde ??bni Teymiye? Kafir, Z?nd?k?ve Sapk?n?d?r


Bu rafiziler gerçekten kaşınıyorlar!
 

Yavuz_Selim

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Bazı İslam Alimlerinin Şeyhu'l İslam İbn Teymiyye Hakkındaki sözleri:


Hanefi mezhebinin meşhur âlimlerinden Bedruddin el-Ayni Şeyhulislam ibn teymiyye hakkında şöyle demiştir:

"Kim onun kâfir olduğunu söylerse o (ibn teymiyye'yi tekfir eden) kâfir olur. Kim onu zındıklıkla itham ederse o (bu ithamı yapan) zındıktır. Bu sözler ona nasıl nisbet edilebilir? Onun kitapları her tarafta yayılmıştır ve onun kitaplarında sapıklık ve tefrikaya işaret eden hiç bir şey yoktur."İbnu Abdilhadi, İbnu Teymiyye hakkında şöyle demiştir:

"Rabbani bir imam, ümmetin müftüsü, ilim denizi, hafızların seyyidi, asrının eşsiz bir âlimi. Şeyhu'l-İslâm, Kur'an'ın tercümanı, zahidlerin önderi, abidler içinde sessiz, bid'atçıların düşmanı ve müçtehid imamların sonuncusu."


Hafız Zemlekani (727/1327) ibni teymiyye nin zekasını ve hadis ilmindeki yerini şöyle anlatır:

"Beşyüz seneden beri hıfzı ondan daha kuvvetli olan birisi görülmemiştir."


Hafız el-Mizzi onun hakkında:

"İbn Teymiyye'den daha iyi Kur'an'ı ve sünneti bilen ve en güzel şekilde onların yolundan giden görmedim" demiştir.yine Bedruddin el-Ayni şöyle demiştir:

“Ona (ibn teymiyye'ye) dil uzatan kimse ancak gülleri koklamakla birlikte hemen ölen pislik böceği gibidir. Gözünün zayıflığı dolayısıyla ışık parıltısından rahatsız olan yarasaya benzer. Ona dil uzatanların tenkid edebilme özellikleri de yoktur, ışık saçıcı, dikkate değer düşünceleri de yoktur. Bunlar önemsiz şahsiyetlerdir. Bunlar arasından onu tekfir edenlerin ise ilim adamı olarak kimlikleri belirsizdir, adları, sanları yoktur."


fethul bari nin müellifi ibn hacer el- Askalani ise şöyle söylemiştir:

“Şeyhu’l-İslam İbn-i Teymiye kanaatlerini kabul edenin de, etmeyenin de çokça istifade ettiği bir kimsedir. Dört bir yana yayılmış eserlerin müellifi ünlü öğrencisi Şemsuddin İbn Kayyım el-Cevziyye dışında şayet İbn-i Teymiye'nin hiçbir eseri bulunmasaydı dahi, bu bile İbn Teymiyye’nin ne kadar yüksek bir konuma sahip olduğunu en ileri derecede ortaya koyardı. Durum böyle iken bir de gerek akli, gerek nakli ilimlerde Hanbeli mezhebine mensup ilim adamları şöyle dursun, çağdaşı olan Şafîi ve diğer mezheblere mensup ilim adamları akli ve nakli ilimlerde oldukça ileri ve benzersiz olduğuna da tanıklık etmişlerdir.”Muhammed b. Abdi’l-Berr eş-Şafîi es-Subkî de şunları söylemektedir:

“İbni Teymiyye’ye cahil bir kimse ile yanlış kanaat ve görüşlere sahib bir kimseden başkası buğzetmez. Cahil bir kimse ne söylediğini bilmez, yanlış kanaat sahibi kimseyi ise sahib olduğu yanlış kanaat onu bilip tanıdıktan sonra hakkı söylemekten alıkoyar.”Hasımlarından birisi olan Kemalu’d-Din b. ez-Zemelkanî eş-Şafîi (v. 727) Şeyhu’l-İslam İbn Teymiyye hakkında şunları söylemektedir:

“Herhangi bir ilim dalına dair kendisine soru sorulacak olursa, onu gören ve onu dinleyen bir kimse, onun bu ilim dalından başka bir şey bilmediğini zanneder ve bu seviyede kimsenin o ilmi bilmediğine hükmederdi. Diğer mezheblere mensub fukaha onunla birlikte oturduklarında kendi mezhebleri ile ilgili olarak daha önceden bilmedikleri şeyleri ondan öğrenirlerdi. Herhangi bir kimse ile tartışıp da hasmı tarafından susturulduğu bilinmemektedir. İster şer’î ilimler olsun, ister başkaları olsun herhangi bir ilim hakkında söz söyledi mi mutlaka o ilim dalının uzmanlarından ve o ilmi bilmekle tanınanlardan üstün olduğu ortaya çıkardı. Beşyüz yıldan bu yana ondan daha ileri derecede hadis hıfzetmiş kimse görülmüş değildir.”Aslen İşbilyeli, Dımaşk’lı (v. 738 h.) el-Birzâlî Ebu Muhammed el-Kasım b. Muhammed, İbn Teymiyye hakkında şunları söylemektedir:

“Hiçbir hususta arkasından yetişilemeyecek bir imamdı. İçtihad mertebesine ulaşmış ve müçtehidlerin şartları kendisinde toplanmıştı. Tefsirden söz etti mi aşırı derecedeki ezberleri dolayısıyla, güzel sunması ile herbir görüşe tercih zayıflık ve çürütmek gibi layık olduğu hükmü vermesiyle ve herbir ilme dalabildiğine dalması ile insanları hayrete düşürürdü. Huzurunda bulunanlar onun bu haline şaşırırlardı. Bununla birlikte o zühd, ibadet, yüce Allah’a yönelmek, dünya esbabından uzak kalıp, insanları yüce Allah’a davet etmeye de kendisini büsbütün vermiş bir kimse idi.”Şafîi mezhebine mensub Dımaşk’lı ve Tehzibu’l-Kemâl adlı eserin sahibi Ebu Haccac el-Mizzî de (v. 742 h.) Şeyhu’l-İslam İbn Teymiyye hakkında şunları söylemiştir:

“Onun benzerini görmedim, kendisi de kendi benzerini görmüş değildir. Allah’ın kitabı ve Rasûlünün sünneti hakkında ondan daha bilgilisini, her ikisine ondan daha çok tabi olanı görmüş değilim.” Bir seferinde de şöyle demiştir: “Dörtyüz yıldan bu yana onun benzeri görülmemiştir.”“Uyûnu’l-Eser fi’l-Meğâzîl ve’ş-Şemaili ve’s-Siyer” adlı eserin müellifi olan İbn Seyyidi’n-Nas (v. 734 h.) ibn teymiyye hakkında şunları söylemektedir:

“Ben onu bütün ilimlerde pay sahibi gördüm. Nerdeyse sünnete dair bütün rivayetleri ezberlemişti. Tefsire dair söz söyledi mi bu işin sancağını yüklenmiş olduğu görülürdü. Fıkha dair fetva verdi mi en ileri noktaya ulaşmış olduğu, hadise dair konuştu mu hadis ilim ve rivayetinde oldukça ehil olduğu, mezheb ve fırkalar hakkında konuştu mu bu hususta ondan daha etraflı bilgi sahibi kimsenin görülemediği, onun ilerisinde bu hususların kimse tarafından idrâk edilemediği anlaşılırdı. Kısacası bütün ilim dallarında akranlarından ileri idi. Onu gören hiçbir göz onun benzerini görmemiştir. Hatta kendisi bile kendisi gibisini görmüş değildir.”
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt