Günün Sahih Hadis-i Şerif'i

Ahıskalı

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
28399


AĞRI VE ACILAR İÇİN RASULULLAH'IN TAVSİYESİ

Rasulullah صلى الله عليه و سلم buyurdu ki;

"Kim bir ağrı veya bir acıdan muzdaripse ya da kardeşi kendisine derd yanarsa şöyle desin ve kurtulsun;

"Semada olan Rabbimiz Allah'ın şanı pek yücedir. Rahmetin semada oldugu gibi emrin de semadadır. Rahmetini dünyada kıl, günahlarımızı ve hatalarımızı bağışla, sen tayyib olanların Rabbisin, rahmetinden bir rahmet çektiğim acıya da şifandan bir şifa lutfeyle"

Kaynak; et-Terğib ve't-Terhib, 4/238, Münziri

Hadisin Sıhhati; Münziri, Hasen derecesinden aşağı düşmeyeceğini ve sahihayn şartlarına göre sahih bile olabileceğini belirtir.
 

Genç55

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Fudâle b. Ubeyd’den (r.a.) rivâyete göre o, şöyle demiştir:

“Resûlullah (s.a.s.), mescidde oturmakta iken bir adam geldi, namaz kıldı, sonra şöyle dua etti: Allah’ım beni bağışla, bana acı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.), ‘Ey namaz kılan, acele ettin, namaz kılıp oturduğun vakit Allah’a layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salât ve selam et, sonra da yapacağın duayı yap.’ Bundan sonra başka biri namaz kıldı. Namazdan sonra Allah’a hamd etti ve Peygambere salât ve selam getirdi. Başka bir şey yapmadı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.), o kimseye: ‘Ey namaz kılan kimse! Dua et, duan kabul edilsin.’ dedi.”

(Tirmizî, Deavât, 66; Nesâî, Sehv, 48)
 

Genç55

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Allah Resûlü (s.a.v.) buyurdu: “Ameller kap (içindeki sıvı) gibidir. Altı iyi olursa, üstü de iyi; altı bozuk olursa, üstü de bozuk olur.”

(İbn Mâce,Zühd,20.)

(Dolayısıyla insan ancak niyet ve ameliyle bir bütün olarak müttaki yani iyi insan olabilir.)
 

sabran.ya.ikhvan

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Ebu Zer (Allah Ondan razı olsun)'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Allah’ın şöyle buyurduğunu haber vermiştir: “Kim bir hayır ve iyilik işlerse ona on kat sevap vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük ve günah işlerse onun da karşılığı kendisi kadardır artmaz ya da tamamen bağışlarım. Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana ben bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla yeryüzünü dolduracak kadar günahla huzuruma gelirse, ben de onun günahları kadar bağışlama ile karşılarım.” (Müslim, Zikir 22)

selamun aleykum hayırlı geceler kardeşlerim
 

sabran.ya.ikhvan

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Ebû Saîd Sa’d ibn Sinân el Hudrî (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre ensardan bir kısmı Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’ den bir şeyler istediler O da verdi, tekrar istediler yine verdi, sonunda yanındaki mal bitti. Elindeki olan herşeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: “Yanımda mal olsaydı sizden esirgemezdim, kim istemekten çekinir iffetli davranırsa Allah onun iffetini artırır, kim tokgözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır, kim sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir, hiçbir kimseye sabırdan daha geniş ve hayırlı birşey verilmemiştir.” (Buhârî, Zekat 50; Müslim, Zekat 126)
 

Genç55

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Sahabeden biri hastalandı. Günden güne eriyip solan adamın bedeni nihayet kuş kadar kaldı. Allah Resûlü bu adamı ziyaret ettiğinde kendisine şunu sordu: “Allah’tan dua ederken istediğin ve talep ettiğin bir şey olmuş muydu?”. Adam şöyle cevap verdi: “Evet. Ben şöyle dua ediyordum: Allah’ım bana âhirette her ne ceza vereceksen onu dünyada ver”. Bunun üzerine Allah Resûlü “SubhânAllah” dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti: “Sen buna güç yetiremezsin. Sen şöyle deseydin ya: Allah’ım bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi ateş azabından koru.” Adam bu şekilde dua etmeye başladı ve nihâyet şifa bulup iyileşti.

(Müslim, “ez-Zikr ve’d-dua”, 23; Tirmizî, “Deavât”, 72)
 

sabran.ya.ikhvan

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Kuvvetli mü’min, (Allah katında) zayıf mü’minden daha hayırlı ve daha sevimlidir. (Bununla beraber) her ikisinde de hayır vardır. Sen, sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah’dan yardım dile ve asla acz gösterme. Başına bir şey gelirse, “şöyle yapsaydım, böyle olurdu” diye hayıflanıp durma. “Allah’ın takdiri bu, O, ne dilerse yapar” de. Zira “eğer şöyle yapsaydım” sözü şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar.”
(Müslim Kader 34)

Acz, sözü düşkün, yaşlı ve güçsüz kalmış anlamına gelmektedir.
 

Genç55

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Cehennemliklerden olup, dünyada pek müreffeh hayat yaşayan bir kişi kıyamet gününde getirilip cehenneme bir kere daldırılır. Sonra:

– Ey âdemoğlu! Sen hayırlı bir gün gördün mü? Herhangi bir nimete nâil oldun mu? denilir. O kişi:

– Hayır, vallahi Rabbim! Öyle bir şey görmedim, der. Cennetliklerden olup, dünyada insanların en yoksul olanı getirilir cennete bir kere daldırılır. Ona da:

– Ey âdemoğlu! Sen herhangi bir yoksulluk ve sıkıntı gördün mü? Hiç zorluk ve darlık çektin mi? denilir. O kişi de:

– Hayır, vallahi Rabbim! Hiçbir yoksulluk ve sıkıntı görmedim, zorluk ve darlık çekmedim, der.”

(Müslim)
 

Genç55

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Rasûlüllah (s.a.v.) buyurdular: “–Ölüp de pişman olmayacak hiçbir kimse yoktur.” “–O pişmanlık nedir yâ Rasûlallah?” diye soruldu. Bunun üzerine: “– Ölen kimse, iyilik ve ihsan sahibi sâlih bir kişi ise, bu iyi hâlini daha fazla artıramamış olduğuna; şâyet kötü bir kişi ise, kötülükten vazgeçerek hâlini düzeltmediğine pişman olacaktır” cevâbını verdiler.

(Tirmizî, Zühd 59/2403)
 

Müslüman Kul

لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ
İslam-TR Üyesi
Rasûlullah(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Şübhesiz ki bu din kolaylıktır. Hiçbir kimse yoktur ki, bu din hususunda (amellerim eksiksiz olsun diye) kendini zorlasın da dîn ona galebe etmesin (ve erinip büsbütün amelden kesilmesin). Öyle olunca ortalama gidin. (Eğer en kâmili yapamazsanız, ona) yaklaşın, (az olsa da devamlı amel ve ibâdetten dolayı) sevinin; sabah, akşam ve gecenin bir cüz'ünde (ibâdete tevfîk vermesi için ALLAH'tan) yardım isteyin." [Buhâri-02/30]
 

Müslüman Kul

لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ
İslam-TR Üyesi
Ebû Hureyre (radıyallahu anh) şöyle demiştir: Ben Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'tan işittim, şöyle buyuruyordu: "ALLAH, (kullarının birbirine rahmet edegeldikleri) rahmeti yarattığı gün, onu yüz rahmet olarak yarattı da kendi yanında doksan dokuz rahmeti tutup alıkoydu, geri kalan tek bir rahmeti de bütün mahlûkları arasına salıverdi. Eğer kâfir, ALLAH yanında bulunan rahmetin hepsini bilir olsaydı, Cennet'ten ümidini kesmezdi. Eğer mü'min de ALLAH yanındaki azabın hepsini bilir olsaydı, ateş azabından emîn olmazdı!" [Buhâri,81/19]

Bize Süleyman ibn Bilâl, Mûsâ ibn Ukbe'den; o da Ebû Seleme ibn Abdirrahmân'dan; o da Âişe (radıyallahu anha)'den tahdîs etti ki, Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem):Doğru yolu tutunuz, (işleriniz ve ibâdetlerinizde) ifrat etmeyiniz. Şunu iyi biliniz ki, sizlerden hiçbirinizi kendi ameli Cennet'e girdiremiyecektir. Amellerin ALLAH'a en sevgili olanı da, az olsa bile en devamlı yapılanıdır." buyurmuştur.

Âişe (radıyallahu anha) şöyle demiştir: Bir kerresinde Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'e: "Amellerin hangisi ALLAH'a daha sevimlidir?" diye soruldu da,
Peygamber: "Az olsa da en devamlı yapılanıdır." buyurdu ve: "Sizler amellerden takat yetirebileceğiniz kadarını üzerinize alınız!" tavsiyesini de ilâve etti.
[Buhâri,81/18]
 
Son düzenleme:

Müslüman Kul

لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ
İslam-TR Üyesi
Zeyd ibn Hâlid (radıyallahu anh) şöyle tahdîs etmiştir: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: "Her kim ALLAH yolunda cenk edecek bir askeri (araç ve gereçlerini te'mîn ederek) sefere hazırlarsa, o da gaza etmiş(cesine sevaba nail) olur. Yine her kim ALLAH yolunda gaza eden bir askerin (gerideki işlerini görmekte) hayırla yerini tutarsa, o da gaza etmiş olur."

[Buhâri,56/38]
 

Müslüman Kul

لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ
İslam-TR Üyesi
Bize Humeyd et-Tavîl, Enes ibn Mâlik (radıyallahu anh)'ten tahdîs etti ki, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): "Sabahleyin veya akşamleyin her hangi bir zamanda ALLAH yolunda bir kere (cihâd için) yürüyüş, hiç şübhesiz dünyâdan ve dünyâdaki şeylerin hepsinden hayırlıdır" buyurmuştur.

Yine Rasûlullah: "Sabahleyin veya akşamleyin herhangi bir zamânda ALLAH yolunda (cihâda çıkıp) bir yürüyüş yapmak, üzerine güneş doğup batan şeylerin hepsinden hayırlıdır" buyurmuştur.

Sehl ibn Sa'd (radıyallahu anh)'dan. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): "ALLAH yolunda (cihâd için) bir akşam yürüyüşü, bir sabah yürüyüşü dünyâdan ve dünyâdaki herşeyden daha faziletlidir" buyurmuştur.
[Buhâri,56/5]
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt