Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Arama sonuçlarınız

 1. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  718 Muslim, I, 502, H. no: 727 719 Musned, VI, 217; es-Saatî, el-Fethu'r-Rabbani, IV, 224'de: Bu hadisi (başka bir yerde) tesbit edemedim fakat senedi de ceyyiddir demektedi r. 720 Muslim, I, 601, H. no: 883 721 Musned, V, 368; Heysemi, Mecmau'z-Zevaid, II, 234'de: "Ahmed'in (rivayetin in)...
 2. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  DIPNOTLAR 1 Muslim, I, 88 2 Buhârî, I, 155 3 Musned, I, 290. Peygamber Sallalahu aleyhi vesellem'in hanımı Um Seleme'nin rivayet etti€i bu hadis hakkında el-Fethu'r-Rabbani, II, 207-208'de: İbn Mâce tarafından rivâyet edildi€ine işaret edilmiş ve "Senedi ceyyiddir" denilmiştir, el-Albâni...
 3. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  MESCİD’İN MİSYONU Mescid bina etmenin fazileti: Mescidler Allah’ın evleridir . Yeryüzü parçalarının en hayırlıları, Allah’ın en sevdiği mekânlardır. Mescid bina etmek en büyük ibadetler den bir ibadet, yüce Allah'a yakınlaştırıcı en büyük amellerde ndir. Yüce Allah mescid bina etmeyi...
 4. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  CEMAATLE NAMAZ İbadetlerde aslolan, insanın onları hakkını edâ etmek ve nimetleri ne şükür olmak üzere Allah’ın emrine uyarak yerine getirmesi dir. İbadetler ruhta sağlamca yer edinen akidenin amelî bir ifadesidi r. Akidenin sağlıklı ve doğru olması oranında insan edâ ettiği ibadetler...
 5. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  6. İstiskâ Namazı Sözlük ve şer'î anlamı ile istiskâ: Sözlükte "istiskâ" suvarılmayı istemek demektir. Lisânu'l-Arab'da840 şöyle demektedi r: Kişi adamdan istiskâ etti, ondan kendisini sulamasını istedi, su vermesini istedi, demektir. Bu suvarılmayı istemek anlamında "istif'âl" vezninde bir...
 6. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  Kusûf namazının hükmü ve delili: İslam bize pek üstün edepler öğretmiş, başımıza beklenmed ik bir iş geldiği her seferinde Allah'a sığınmamızı, O'ndan yardım ve imdat istememiz i öğretmiştir. Güneş ve ay tutulmala rı (kusûf ve husûf) yüce Allah’ın kudretine delil teşkil eden pek büyük iki...
 7. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  4. Bayram Namazları (Ramazan ve Kurban Bayramları Namazları) Bayram namazının musallâda (namazgâhta) kılınması meşrudur. Bazı hükümleri ile farz namazlard an farklıdır. Bu da biraz sonra açıklayacağımız bir konudur. Bayram namazının meşru oluşunun aslî dayanağı: Bayram namazının...
 8. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  Gece Namazı Kılmayı Kolaylaştırıcı Sebepler İnsanoğlunun bedenini ayakta tutması ve güçlendirmesi için yemeğe ve içmeğe muhtaç olduğu gibi, ruhunu gıdalandıracak şeylere de ihtiyacı vardır. Yüce Allah'a ibadet etmek, ruhun gıdasıdır ve onun gelişmesini sağlar. Bunun sonucunda insan nefsi -bu...
 9. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  3. Teheccüd Hükmü ve Fazileti: Gece namazı mutlak nâfile namazlard andır. Kitab, sünnet ve ümmetin icmâı ile sâbit, müekked bir sünnettir... Yüce Allah Peygamber ine teheccüd kılmayı emretmiştir. O şöyle buyurmakt adır: "Gecenin bir kısmında da sana has nâfile olmak üzere onunla (Kur'ân ile)...
 10. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  2. Teravih Namazı Hükmü ve bu ismin verilmesi nin sebebi: Terâvih namazı ramazan ayında cemaatle kılınması sünnet olan nafileler dendir. Müekked bir sünnettir. Ona "terâvih" adının veriliş sebebi bu namazı kılan müslümanların her dört rekât arasında istirahat etmek için oturmalarıdır. Çünkü...
 11. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  Tatavvu namazı kılınırken oturmak: Ayakta durabilme gücü olmakla birlikte tatavvu namazında oturmak -farzdan farklı olarak- caizdir. Çünkü farzda ayakta durmak bir Rükundür. Gücü yettiği halde ayakta durmayı terkeden bir kimsenin namazı batıldır. el-Muğnî'de şöyle demektedi r: Oturarak...
 12. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  NAFİLELER 1. Revâtib (Nafileler) Tatavvu’ (nâfile) namazın meşrûiyeti: Şanı yüce Allah'ın hikmetini n, kullarına rahmetini n bir tecellisi olarak tatavvu’ (nâfile) namaz kılmayı meşrû kılmıştır. Farz olan herbir ibadet türünden -bu yolla farzlarda meydana gelebilec ek eksiklikl er telafi...
 13. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  CENAZE NAMAZI VE İLGİLİ DİGER HUSUSLAR Yüce Allah şöyle buyurmakt adır: "Andolsun ki biz Ademoğullarını şerefli ve üstün kıldık. Onlara karada ve denizde taşıyacak vasıtalar verdik. Kendileri ne hoş ve temiz rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan oldukça üstün kıldık."...
 14. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  NAMAZI TERKEDENİN HÜKMÜ Yüce Allah insanı kendisine ibadet etmek için yaratmıştır. Yüce Allah buyuruyor ki: "Ben cinleri ve insanları bana ibadet etmekten başka, birşey için yaratmadım." (ez-Zariyat, 51/56) Onu bir günde beş vakit namaz kılmakla yükümlü tutmuştur. Yüce Allah başkasında...
 15. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  CUMA NAMAZI Bu namaza bu ismin verilmesi pekçok insanı cem’ etmesi (toplanması) yahutta o namaz için insanların toplanmasından dolayıdır. Ya da Âdem Aleyhisse lam'ı yüce Allah bu günde yaratmış yahutta bugünde hayırların toplanmasından dolayı bu ismi almıştır... Cuma namazı İslamın farzları...
 16. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  HASTANIN ve HASTA HÜKMÜNDE OLANLARIN NAMAZLARI Enes b. Mâlik'den şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Rasûlullah Sallallah u aleyhi vesellem’in canı, göğsünde hırıltılı soluyorke n, diliyle de hemen hemen net söyleyemiyorken yaptığı son vasiyeti şu olmuştu: Namaza dikkat edin namaza, bir de sağ...
 17. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  KORKU NAMAZI Mübah olan herbir savaşta korku namazı caizdir. Haram olan bir çarpışmada caiz değildir. Çünkü korku namazı ruhsattır. Tıpkı namazın kısaltılarak kılınması halinde olduğu gibi, haram bir gerekçe ile mübah olmaz.418 Mübah olan savaş birkaç çeşittir. Bunlardan birisi kâfirlerle...
 18. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  YOLCULUK HALİNDE NAMAZ Yolculuk halinde namaz ile ilgili İslamın teşrî’ buyurduğu hükümler, onun müsamaha ve kolaylık göstermesinin bir sonucudur . Zorluk sözkonusu oldu mu orada kolaylaştırma da sözkonusudur. Yüce Allah şöyle buyurmakt adır: "Allah size kolaylık diler, güçlük istemez."...
 19. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  NAMAZ VAKİTLERİ Şanı yüce Allah namazı Kur'ân-ı Kerim'de kullarına farz kılmıştır. Yüce Allah: "Çünkü namaz mü'minler üzerine vakitleri belli bir farzdır." (en-Nisa, 4/3) diye buyurmakt adır. Onun güvenilir peygamber i, güvenilir melek Cebrail (salât ve selam ona)'den öğrenerek namazın...
 20. I

  Tüm Detaylarıyla Namaz

  NAMAZDA MÜBAH OLAN ŞEYLER 1. Namaz kılan kimsenin Fatiha ile birlikte iki ya da daha fazla sure okuması mübahtır. Çünkü Huzeyfe Radıyallahu anh şöyle demiştir: Bir gece Peygamber Sallallah u aleyhi vesellem ile birlikte namaz kıldım. Bakara suresini okumaya başladı. Ben yüz âyeti bitirince...
Üst Ana Sayfa Alt